VTEM Banners
VTEM Banners

Czech Bulgarian Danish Dutch English Finnish French German Greek Hungarian Italian Norwegian Polish Russian Spanish Swedish Turkish

oblak

 

 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DĚTSKÉHO DOMOVA TRNOVÁ - 2022

 

OZNAČENÍ ZŘÍZENÉ ORGANIZACE A ZŘIZOVATELE

 

 

1. Identifikace zřízené organizace a zřizovatele
Příspěvková organizace:
Název: Dětský domov Trnová, příspěvková organizace
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, odd. Pr, vl. 649
Sídlo: Trnová 200, PSČ 330 13
Zastoupená: Mgr. Helenou Tichou, ředitelkou
IČO: 00671045
Zřizovatel:
Název: Plzeňský kraj
Sídlo: Plzeň, Škroupova 18, PSČ 306 13
IČO: 7089036

2. Vymezení hlavního účelu
Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování zdravotní péče v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o podmínkách poskytování zdravotních služeb (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o poskytování zdravotních služeb a zaopatření dětem, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zejména dětem týraným, zneužívaným a ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním prostředím nebo dětem zdravotně postiženým, a to ve věku od jednoho do šesti let. Zaopatřením se rozumí stravování, ubytování, ošacení a výchovná činnost.
Příspěvková organizace je současně zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc. V souladu s ustanovením § 42 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku (§ 15). Jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění lékařské péče zdravotnickým zařízením, psychologické a jiné obdobné nutné péči. Poskytovaná péče pro děti je od jednoho do šesti let, popř. do nástupu povinné školní docházky. V nutných případech a při příjmu sourozeneckých skupin, je možné přijmout dítě mladší 1 roku.

3. Počet dětí k 31. 12. 2022
Kapacita zařízení je 35 míst, v počtu ošetřovacích dnů 12 775
Skutečný počet ošetřovacích dnů za rok 2022: 11 829
Celkové využití lůžek v roce 2022: 92,59%
Využití lůžek v ZDVOP Delfínek: 0%
Věk dětí: 1 – 6 let

Počet přijatých dětí do dětského domova: 8, z čehož
• na základě soudního rozhodnutí o nařízení předběžného opatření: 3 děti
• na základě rozsudku o nařízení ústavní výchovy do Dětského domova Trnová: 5 dětí
• na základě písemné dohody se zákonnými zástupci dítěte: 0
Počet propuštěných dětí z dětského domova Trnová: 13, z čehož:
• do pěstounské péče: 3 děti
• do osvojení: 4 děti
• do péče vlastní rodiny: 0
• do dětského domova: 6 dětí
Služba pro ohrožené děti a jeho rodinu: pomoc matkám s dětmi, které se ocitly v krizové životní situaci a potřebují na přechodnou dobu ubytování a základní zaopatření:
Počet matek: 0
Počet dětí: 0
Počet dětí k 31. 12. 2022: 30

4. Úroveň bydlení – provozní charakteristiky
Dětský domov je monobloková přízemní budova, sestává z několika pavilonů vzájemně propojených. Obsahuje tři části (dětská oddělení) pro děti. V každé této části je herna, ložnice, jídelna, šatna a koupelna s dětskými záchodky. Všechny místnosti pro děti jsou vybaveny účelným, bezpečným a dobře omyvatelným nábytkem. Určené místnosti jsou vybaveny televizí, videem, DVD přehrávačem, rádiem a dostatkem hraček a výchovných pomůcek dle věku dětí.
Místnosti v dětském domově, sloužící k plynulému chodu dětského domova, jsou kancelář ředitele, denní místnost, šatna, kuchyňka pro odborný zdravotnický personál, a pracovníky poskytující přímou sociálně právní ochranu, místnost pro lékaře a vrchní sestru, kancelář sociální pracovnice, denní místnost a šatna pomocného personálu. Součástí je hospodářský pavilon s kuchyní, kotelnou a technickým zázemím. Kuchyně je rozdělená na výdejnu a přípravnu jídel, sklad potravin, sprchu a WC. Dalším úsekem je prádelna, která je rozdělena na místnost pro praní prádla ve velkokapacitních pračkách s automatickým dávkovačem pracích prostředků a přistavěná místnost pro mandlování prádla včetně sušárny a sušičky prádla. V domově je sklad prádla dětí, sklad úklidových prostředků, jídelna pro personál, sprcha a WC pro zaměstnance, chodba a hala.
Na jeden z pavilonů navazuje velká venkovní zastřešená terasa, která je využívána dětmi v době nepříznivého počasí. Objekty jsou jednopodlažní, podzemní jsou pouze místnosti pro technické zázemí, zde se nachází vlastní kotelna, dílna údržbáře, úložiště dokumentů, sklad potravin, místnost pro škrabku na brambory a výlevka. Dvoupodlažní je garáž a sklad věcí pro děti a nová nástavba, která slouží k úschově dalších dočasně nepotřebných nebo sezonních věcí.

V přistavěné přízemní části dětského domova je rehabilitační místnost, místnost dětského klinického psychologa, návštěvní místnost pro rodiče a děti, sprcha a WC pro personál, samostatné WC pro návštěvy a sklad prádla.
K výše popsané stávající přízemní části objektu byla vybudována bezbariérová dvoupodlažní přístavba. Jsou zde prostory: místnost pro logopedii s nainstalovaným PC s logopedickými programy pro děti, velká návštěvní místnost pro rodiče umístěných dětí, místnost pro ubytování matky s dětmi, které se ocitly v nepříznivé (krizové) životní situaci, dále pak kancelář ekonoma a účetní vč. podatelny. Před místností logopedie je prostorná čekárna a bezbariérové WC. Všechny tyto prostory jsou vybaveny nábytkem a dalšími potřebnými příslušnými věcmi.
Obě podlaží jsou spojena schodištěm a bezbariérovým výtahem-plošinou, která je plně samoobslužná. Celá přístavba s nástavbou má samostatné vchodové dveře se vstupem z části zahrady určené pro pobyt rodičů a dětí při návštěvách. Samostatný vchod zabraňuje vstupu nepovolaných osob do objektu dětského domova. Další přístup do přístavby je možný vnitřními prostory ze samotného dětského domova a vedlejším vchodem ze zahrady.
K pobytu venku a trávení volného času v prostorách zařízení mají děti k dispozici zatravněnou velkou zahradu, rozdělenou na účelově zaměřené části určené ke sportu (umělá travní plocha, zpevněná cyklistická dráha atd.), určené ke hře (např. zastíněné pískoviště) a k rozvíjení motoriky (skluzavky, průlezky, houpačky, kolotoč, vláček, letadlo… atd.). Pro výchovné účely slouží velké tabule na kreslení křídami a tunel pro pozorování brouků. Veškeré vybavení zahrady odpovídá ČSN EN, je opatřeno atesty a certifikáty a má každoroční revizní prohlídky. V letních dnech je dětmi využíván dvojúrovňový krytý bazén s velkou okolní plochou z finského dřeva. Zastřešený bazén, včetně okolní plochy, je zabezpečen od okolní zahrady dřevěnými palisádami. V případě nepříznivého počasí mohou děti využívat zastřešenou terasu a velký dřevěný altán. Pro zimní měsíce slouží svému účelu umělý svah, kde mohou děti sáňkovat a jezdit na bobech.


5. Stravování

Stravovací provoz zabezpečuje výrobu a distribuci stravy – výživy, včetně léčebné výživy (diety) v dětském domově. Tvoří jeden celek, který zajišťuje úkoly po stránce dietetické, technologické, zásobovací a hospodářsko-administrativní. Poskytuje celodenní stravování pro děti, včetně dítěte z „Pokoje pro matku a dítě“. Dále je zde zajišťováno stravování pro zaměstnance a pro cizí strávníky, pokud v zařízení vykonávají danou službu pro dětský domov.
Četnost jídel – snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře a celodenní pitný režim pro děti. Strava je uzpůsobena potřebám dětí, např. mletá, mixovaná…atp.
V tomto roce byla využívána i doplňková strava, potravinové doplňky a vitamíny pro děti.
Diety jsou podávány na doporučení lékaře. Na stravování dohlíží dietní a vrchní sestra.

6. Úklid, praní, údržba

Úklid v dětském domově provádí uklízečky. Úklid a dezinfekce je zajišťována denně, podle požadavků a potřeb zařízení (dle provozního řádu schváleného KHS a harmonogramu práce). Praní veškerého prádla pro děti a pracovního oblečení pro zaměstnance zajišťuje prádelna dětského domova. Kromě vyprání, vyžehlení, mandlování prádla jsou prováděny opravy, zašívání i potřebné úpravy oděvů.
Údržba celého objektu dětského domova je zajišťována pracovníkem provozně technického úseku, který má v pracovní náplni kromě údržbářských prací i provoz plynové kotelny a zajišťuje autoprovoz dvou služebních vozů. Náročné a odborné práce pro údržbu objektu dětského domova jsou zajišťovány odbornými firmami.


7. Zaměstnanci dětského domova
Všichni zaměstnanci si prohlubují vzdělávání dle svého pracovního zařazení. Absolvováním odborných kurzů a seminářů si rozšiřují kvalifikaci pro práci v dětském domově. Všichni zaměstnanci se pravidelně účastní školení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, absolvují školení požární prevence, seznamují se s novými metodami práce, zacházením se stroji, přístroji a pomůckami, též s používáním dezinfekčních prostředků, a zajišťují si potřebné další vědomosti související s výkonem jejich profese. Zaměstnanci jsou zařazeni do pracovního poměru dle katalogu prací, svého vzdělání a délky požadované praxe.


8. Poslání a činnost organizace

Základním posláním dětského domova je péče o děti s kombinovanými vadami – zdravotní, tělesný, mentální handicap, které jsou přijaty ze sociálně rizikového prostředí. Péče o děti je koncipována tak, aby v co největší míře mohlo být nahrazeno rodinné prostředí, ze kterého tyto děti musely dočasně odejít. Charakter ústavního zařízení je orientován na komplexní multidisciplinární péči – dětem je poskytována odborná péče zdravotní, ošetřovatelská, rehabilitační, výchovná, psychologická, logopedická, speciálně pedagogická, sociální a péče odstraňující důsledky sociálního osiření, v němž je jako nedílná a neoddělitelná součást zahrnuto:

 • Výkon ústavní výchovy nařízené soudem.
 • Poskytování komplexní péče dětem vyžadující okamžitou pomoc v rámci jejich sociálně-právní ochrany.
 • Komplexní péče matkám s dětmi, které se dostaly do mimořádně tíživých podmínek, včetně zacvičování matky v péči o dítě a ve speciální ošetřovatelské technice.
 • Aktivní spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí, soudy, dalšími státními i nestátními institucemi podílejícími se na řešení situace dítěte.
 • Umožňování praktické výuky školám se zdravotnickým, sociálně-právním a pedagogickým zaměřením.
 • Výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně hospodaření s majetkem ve vlastnictví Plzeňského kraje a nakládání s ním v souladu se zřizovací listinou.

Péče je poskytována na základě moderních poznatků teorie a praxe tak, aby mohly být uspokojovány v maximální míře potřeby dítěte. Péče o děti je doprovázena a nahrazována náhradní rodinnou péčí (osvojení, pěstounská péče, mezinárodní osvojení), pokud se předtím nepodařil návrat do rodiny.
K zabezpečení komplexní péče o děti a k zajištění odpovídajícího chodu zařízení dětského domova jsou zřízeny tyto základní oblasti, které se navzájem prolínají a na sebe navazují.
Dětský domov poskytuje své služby nepřetržitě po celou dobu pobytu dítěte:

A. Zdravotní péče:

• Lékařská péče - pediatr
• Logopedická péče - klinický logoped
• Rehabilitační péče - specializovaný fyzioterapeut, fyzioterapeut
• Psychologická péče – klinický dětský psycholog
• Ošetřovatelská péče – odborný zdravotnický personál – vrchní sestra, všeobecné sestry. dětské sestry, praktické sestry)
• Nutriční péče- nutriční terapeut

B. Pedagogická a výchovná péče:

• Výchovná péče – odborný zdravotnický personál a pracovníci poskytující přímou sociálně-právní ochranu
• Interní pedagogická péče - pedagogický pracovník se zaměřením na jazykovou výchovu
• Externí pedagogická péče- docházka do MŠ - pedagog v MŠ, speciální pedagog ve speciální třídě při MŠ
• Péče speciálně pedagogického centra - speciální pedagog, psycholog
Zajištění kontaktu s externími specialisty.

C. Sociálně-právní ochrana:

• Sociální péče – vedoucí sociálního oddělení, sociální pracovnice
• Každodenní kontakt rodiny s dítětem (osobní – návštěvy, telefonický, korespondenční)

Všechny děti jsou pojištěnci různých zdravotních pojišťoven, jsou zaregistrovány u praktického pediatrického lékaře a veškerá pediatrická péče i speciální péče (klinický dětský psycholog, klinický logoped, speciální pedagog…) je plně hrazena příslušnou zdravotní pojišťovnou.
Služba pro ohrožené dítě a jeho rodinu. Na základě transformace systému péče o ohrožené děti nabízí Dětský domov Trnová službu pro ohrožené dítě a jeho rodinu. Jedná se o možnost ubytování a zaopatření dítěte a jeho doprovodu (matky…atd.) na nezbytně nutnou dobu v Pokoji pro matku a dítě, který byl zřízen v prostorách dětského domova k tomuto účelu. Hlavním smyslem služby je pomoc dítěti a matce, kteří se ocitli v krizové životní situaci, a potřebují ubytování a základní zaopatření na přechodnou dobu.

Po dobu pobytu dítěte a matky v dětském domově je kladen důraz na prvotní stabilizaci přirozeného rodinného prostředí dítěte v součinnosti s ostatními zainteresovanými institucemi. Ve spolupráci s matkou je vytvořeno vyhodnocení sociální situace, a následně individuální plán dle potřeb dítěte a matky. Matce je poskytnuto sociálně právní poradenství, výchovné poradenství ve vztahu k dítěti, je možné využít konzultaci s dětským lékařem, logopedem a psychologem.
Ubytování a zaopatření je poskytováno na dobu nezbytně nutnou. Věk přijímaných dětí koresponduje s věkem dětí přijímaných do Dětského domova Trnová a ZDVOP Delfínek, a to je od 1 roku do 6 let.
Touto službou jsou rozšířeny možnosti zajištění péče o ohrožené dítě, a napomáhají matce a dítěti překlenout tíživou životní situaci při zachování jejich vzájemných rodinných vazeb.
Další službou dětského domova je poskytování zdravotních služeb v oboru klinické logopedie ve prospěch pronajímatele v dohodnutých ordinačních hodinách pro veřejnost.
Péči a činnost zařízení doplňuje další odborný personál:

Oblast ekonomická

 • ekonom
 • finanční referent

Oblast provozně technické činnosti

 • vedoucí provozně technického úseku
 • kuchařky
 • uklízečky
 • pradleny
 • údržbář

Externí pracovníci

 • právník
 • správce sítě
 •  mzdový účetní
 • klinický logoped
 • supervizor
 • klinický psycholog

V dětském domově jsou zabezpečeny tyto činnosti smluvně:

- Bezpečnost práce a požární ochrana – bezpečnostní a požární technik
- Závodně preventivní péče – praktický lékař
- Revize zdravotnické techniky
- Revize plynových kotlů, plynu, elektřiny, elektrických spotřebičů, kouřovodů, klimatizace, požární klapky, bezbariérové plošiny a dalších činností jsou zajišťovány příslušnými odbornými firmami smluvně. 

8.1 Zdravotní péče

Dětem je poskytována léčebná a preventivní péče, kterou zabezpečuje pediatr. Zajišťuje odborná vyšetření rehabilitační, ortopedická, psychiatrická, neurologická, foniatrická a další dle potřeby dítěte. Připravuje podklady zdravotního charakteru pro komplexní hodnocení vývoje dítěte a doporučuje vyšetření psychologem. Zároveň zajišťuje pro organizaci výkon funkce odborného zástupce.
Ošetřovatelskou péči zajišťuje odborný zdravotnický personál (všeobecné sestry, dětské sestry, praktické sestry). Další odborná péče je poskytována fyzioterapeutem, který poskytuje individuální rehabilitační péči. Za komplexní ošetřovatelskou péči zodpovídá vrchní sestra. Zdravotnický personál dbá na dodržování základních hygienických opatření a sleduje dodržování zásad hromadného stravování.
Dětský klinický psycholog provádí psychologická vyšetření. Psychologická péče spočívá zejména v individuální psychologické diagnostice zahrnující posouzení aktuální úrovně mentálního a psychomotorického vývoje dítěte, ve stanovení vývojových potřeb a možností dítěte, upozornění na případná rizika disharmonického vývoje, známky specifických vývojových poruch či podezření na psychické onemocnění.
Nápravu řeči a jazykovou výchovu zajišťuje klinický logoped a pravidelně ji provádí u dětí pedagogický pracovník se zaměřením na jazykovou výchovu.

8.2 Pedagogická a výchovná péče

Oblast výchovné činnosti řídí vrchní sestra ve spolupráci se speciálním pedagogem a psychologem. Základem činnosti je výchovný plán, který je rozpracován na měsíční, týdenní a individuální. Výchova musí být obsahově, organizačně a časově koordinována. O každém dítěti se vede záznam o výchově, kam se zapisují výsledky výchovné práce a charakteristika dítěte.
Vrchní sestra a odborný zdravotnický personál úzce spolupracují s místní mateřskou školou, kam docházejí děti z dětského domova. Při mateřské škole je zřízena speciální třída pro děti opožděné nebo s výchovnými problémy, kde s dětmi pracuje speciální pedagog dle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV). Děti z dětského domova navštěvují mateřskou školu společně s dětmi z normálně fungujících rodin, tím se děti sociálně integrují, což kladně působí na jejich další vývoj.
Výchovná péče o děti je individuální nebo v malých skupinkách, vychází z osobních potřeb dítěte a přizpůsobuje se rodinnému prostředí. Zásadně respektuje soužití sourozeneckých skupin.
Speciální pedagog ze Speciálně pedagogického centra v Plzni ve spolupráci s psychologem na základě speciálních vyšetření doporučuje individuální a skupinovou integraci dětí do mateřské školy a vzdělávání dětí dle programu RVP PV, vypracovává posudky a doporučení odkladů školní docházky. V indikovaných případech vytváří speciální individuální plány pro výchovu a vzdělání dětí s různým stupněm mentální retardace.


8.3 Sociální péče

Oblast sociální péče zajišťuje v rámci organizace sociální oddělení. Dětský domov poskytuje svoji odbornou pomoc prostřednictvím sociálního pracovníka, který poskytuje poradenství a péči nejen dítěti, ale i jeho rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu (spolupráce s rodinou) s cílem, aby se dítě mohlo co nejdříve vrátit do své rodiny. Rodiče dětí umístěných v dětském domově mají možnost každodenního kontaktu se svými dětmi.
Sociální pracovník provádí sociální práci provázející dítě v době přijetí, v adaptačním procesu, během pobytu a při odchodu dítěte. Sociální práce je individuální, respektuje osobnost a potřeby dítěte a je prováděna v zájmu dítěte. Sociální práce zahrnuje informování, podporu a spolupráci s biologickou rodinou dítěte s cílem sanace rodinného prostředí. Sociální pracovník spolupracuje s ostatními institucemi zainteresovanými v životě dítěte (OSPOD, soudy, neziskové organizace atp.).
Sociální oddělení poskytuje sociálně-právní poradenství, spolupráci, doprovázení a poradenství pro náhradní rodiny. Sociální oddělení zároveň vede agendu pohledávek a jejich vymáhání, přičemž spolupracuje s ekonomem DD, externím právníkem zařízení, případně s jinými zainteresovanými institucemi.


8.4 Oblast ekonomická

Samostatný odborný ekonom řídí hospodářské, administrativní, ekonomické, statistické a personální činnosti. Za ekonomicko-hospodářské činnosti zodpovídá ekonom po stránce finanční a účetní, včetně operativní evidence a jejího strojního zpracování. Provádí rozbory hospodaření, kontrolní činnost a spolupracuje se zřizovatelským odborem Plzeňského kraje. Ekonom zajišťuje personální práci a péči o pracovníky. Všechna opatření personálního charakteru se vykonávají se souhlasem ředitele.
Finanční referent zajišťuje skladové hospodářství, včetně potravin, zásobování a jejich operativní evidenci na PC, a další administrativní a účetní úkony. Vede pokladní deník, vyplácí hotovost za nákupy a zadává došlé faktury v programu Fenix.


8.5 Oblast provozně technické činnosti
Tuto oblast zabezpečuje vedoucí provozně technického úseku, který zodpovídá za provoz na úsecích kuchyně (kuchařky), úklid (uklízečky), prádelna (pradleny), údržba (údržbář) a za činnost podatelny.


9. Hygienický standard

Všechny pokoje v dětském domově a další provozní místnosti jsou vybaveny nábytkem s omyvatelným povrchem, podlahy jsou pokryté dlažbou nebo podlahovou krytinou. V hernách a v návštěvních místnostech jsou na podlaze dobře čistitelné koberce. Všechny podlahové krytiny jsou dobře čistitelné a omyvatelné. K údržbě všech ploch je kromě mycích prostředků používána dezinfekce. Dezinfekční režim dětského domova vychází z charakteru zvláštního zdravotnického zařízení a byl konzultován a schválen KHS.
V dětském domově nejsou používány žádné speciální zdravotnické pomůcky a nástroje. K ošetřování drobných úrazů, k aplikaci injekcí a k odběru biologického materiálu se používají zásadně jednorázové, sterilizované pomůcky, injekční stříkačky a jehly a obvazový materiál. Tyto jednorázové zdravotnické pomůcky a potřeby jsou skladovány dle návodu výrobce, z tohoto důvodu se na zařízení neprovádí sterilizace.
Zdroj pitné vody je zajištěn z veřejné obecní vodovodní sítě a za jeho bezpečnost ručí dle smlouvy provozovatel a výrobce pitné vody. Teplou vodu na zařízení zabezpečují plynové ohřívače vody umístěné ve sklepě.
Nespecifické tekuté odpady jsou kanalizací dětského domova odváděny do veřejné kanalizační sítě a odtud společně do čističky odpadních vod. Vytápění celého objektu je zajišťováno plynovou kotelnou. Odpady jsou tříděny a jejich likvidace je zajištěna prostřednictvím firmy likvidující odpady, včetně nebezpečného zdravotnického odpadu.
Zaměstnanci mají k dispozici šatnu, kuchyňku a účelově vybavená sociální zařízení. Používání osobních ochranných prostředků osobní hygieny je zakotveno v náplni práce každého zaměstnance. Velké nároky jsou kladeny na používání ochranných pomůcek při odběru biologického materiálu.
Návštěvy rodičů podporuje dětský domov v rámci svého provozního řádu, pokud soud neurčil jinak. Návštěvy za dětmi jsou umožněny zákonným zástupcům dítěte každý den, s ohledem na pravidla stanovená ve vnitřním řádu zařízení. To znamená, že dětem nesmí být narušený jejich denní režim, jako je především spánek, jídlo, docházka do mateřské školy atp. Návštěva rodičů se řídí návštěvním řádem. K dispozici pro pobyt rodičů s dítětem jsou dvě návštěvní místnosti včetně sociálního zařízení. V případě pěkného počasí mohou návštěvy využívat prostory v areálu dětského domova.
Dětský domov Trnová patří do rizikových pracovišť. Zaměstnancům je zajištěna periodická nebo mimořádná preventivní prohlídka, vstupní preventivní a výstupní preventivní prohlídka – smluvně se závodním lékařem.


10. Společenská činnost – akce dětí

Snahou je vytvořit dětem nejen hezké a podnětné prostředí v dětském domově, ale především je duševně obohatit a zapojit je do normálního všedního života tak, jak to mají všechny ostatní děti, které vyrůstají v rodině. Některé děti nikdy nepoznaly svoje rodiče, nevědí, co je „vlastní domov“ - máma s tátou. Z našich finančních prostředků a za pomoci dárců, kteří nám, ať už věcně či finančně, vypomáhají, se mohou děti zúčastnit různých dětských akcí, navštěvují divadla, ZOO, apod., a naopak v prostorách dětského domova jsou organizovány besídky a dny plné soutěží a her. Zdánlivě „v domově“ mají děti vše. Přes veškerou snahu jim však chybí pevné rodinné zázemí a mateřská láska, a tímto jsou „naše děti“ ochuzeny od dětí, které vyrůstají v rodinném zázemí. Přáním dětského domova je, aby se mohly co nejdříve vrátit do své vlastní rodiny nebo náhradní rodiny, a aby pobyt v dětském domově trval co nejkratší dobu.
Přehled kulturních a společenských akcí dětí v roce 2022:
- divadelní představení v Plzni: 3x,
- návštěva kina v Plzni: 3x,
- zimní rekreačně ozdravný pobyt dětí na Špičáku, leden, jeden týden,
- návštěva pražského divadla v dětském domově: „Dědečku, prosím písničku“,
- dětský maškarní průvod se soutěžemi,
- opožděná vánoční nadílka (Covid) s Pražáky – Martin Lukač
- velikonoční nadílka se soutěžemi v dětském domově,
- den v herně v Líních s panem řed. Beranem,
- výlet do ZOO s panem Plachým, děti si mohly krmit zvířátka,
- odpoledne s firmou Provident, opékání vuřtů,
- den dětí s firmou Bauhaus v dětském domově,
- návštěva dětí ve farmě „U Toma“ v Ledcích s ředitelem Beranem,
- návštěva ZOO a Dinoparku v Plzni, Ing. Jiří Beran,
- návštěva hasičů a policistů v za dětmi v dětském domově,
- návštěva dětí v herně TYJÁTR v Plzni s panem Plachým,
- policejní kynologové v dětském domově, ukázka práce s policejním psem,
- Velikonoce v dětském domově, výtvory dětí, dárky od ředitele Jiřího Berana,
- JAZZ&SWING NIGHT pro Dětský úsměv, již X. setkání v Besedě s finančním výtěžkem pro děti, Ing. Petr Beneš,
- rekreačně ozdravný 14-ti denní pobyt dětí v Sazamově,
- brigáda firmy Bauhaus v dětském domově + opékání vuřtů s dětmi,
- návštěva dětí na pouti v Trnové,
- návštěva plzeňské ZOO s p.Plachým, návštěva zákulisních prostor ZOO, krmení zvířat s ošetřovateli,
- výlet do aquaparku Čestlice s panem ředitelem Beranem,
- odpoledne s Martinem Lukačem + opékání vuřtů, zábava pro děti,
- odpoledne s „Kebabem“ z Horní Břízy, pizza pro děti,
- oslava narozenin (pro každé dítě dort a dárek) a svátků dětí v dětském domově v průběhu celého roku,
- návštěva plzeňské Z00 vč. oběda a dárků plyšáků pro děti, Ing. Jiří Beran,
- stříhání dětí s panem Draganem, překvapení pro děti plzeňská pizza,
- návštěva dětí v Solné jeskyni
- Mikulášská nadílka v dětském domově,
- Mikulášská nadílka na ledě, Meteor Třemošná, rozsvícení vánočního stromečku u OÚ Trnová, zpívání vánočních koled,
- předvánoční nadílka s Martinem Lukačem a dalšími osobami z Prahy,
- předvánoční návštěvy za dětmi (sponzoři- materiální a finanční dary pro děti),
- návštěva 2. Základní školy Schwarzova ulice v Plzni, koncert dětí,
- návštěva Betléma ve Zručiˇu manželů Havránkových těsně před Štědrým dnem (vánoční cukroví a dárky pro děti, zpívání koled),
- Štědrý den v DD, zpívání vánočních koled za doprovodu kytary a houslí, vánoční nadílka, tradiční návštěva pana faráře Barhoně z Plzně, který každým rokem přináší Betlémské světlo,
- oslava Silvestra v dětském domově (diskotéka se světelnými efekty, pohádky, soutěžení, pizza z Horní Břízy…).
V průběhu celého roku děti v dětském domově cvičily jógu smíchu pod odborným dohledem lektorky a navštěvovaly běžnou mateřskou školu a třídu pro děti se speciálními potřebami při mateřské škole.


11. Ekonomický úsek – rozbor hospodaření
11.1 Náklady a zdroje financování
11.1.1 Rozbor nákladů
Organizace v roce 2022 vykazuje celkové náklady ve výši 29.053.941,05 Kč (v r. 2021 činily 30.775.951,23Kč). Níže uvedená tabulka informuje o konkrétních nákladech dle objemu

 

Soupis nákladů r. 2022 vyjádřených v Kč
Mzdové náklady, z toho: 17 423 664,00
> platy zaměstnanců 16 810 187,00
> ostatní osobní náklady 389 593,00
> náhrada mzdy - dočasná pracovní neschopnost 223 884,00
Sociální pojištění
3 928 607,00
Zdravotní pojištění 1 788 651,00
Zákonné sociální náklady 620 937,69
Spotřeba materiálu 1 400 349,98
Náklady z drobného dlouhodobého majetku 951 554,68
Opravy a udržování 654 717,46
Ostatní služby 763 039,16
Odpisy dlouhodobého majetku 792 208,00
Spotřeba energie (elektřina, voda, plyn) 181 515,81
Tvorba a zúčtování opravných položek (opravné pohledávky za ošetřovné, výživné a obědy matek ubytovaných v pokoji pro matku a dítě) 355 703,82
Ostatní náklady z činnosti (pojištění) 106 742,00
Náklady na reprezentaci 26 088,04
Cestovné 6 330,00
Jiné daně a poplatky 3 096,54
Náklady z vyřazených pohledávek 50 501,00

Kurzové ztráty

234,87
Celkem 29 053 941,05
11.1.2 Rozbor zdrojů financování (výnosy)

Celkové výnosy organizace vznikly v r. 2022 ve výši 29.088.608,05 Kč (v r. 2021 činily 30.793.998,56 Kč). Tabulka níže uvádí konkrétní výnosy, které byly zdrojem financování pro pokrytí nákladů organizace.

Soupis výnosů r. 2022 vyjádřených v Kč
Výnosy z prodeje služeb (zejm. předpisy výnosů z ošetřovného a výživného dětí, obědy pro zaměstnance) 798 844,00
Výnosy z pronájmu (roční pronájem místnosti logopedie) 6 000,00
Čerpání fondů (fondu odměn, investičního fondu a rezervního fondu - Konto dětí - finanční dary) 890 105,15
Ostatní výnosy z činnosti (věcné dary) 162 923,81
Úroky 1 331,09
Výnosy místních vládních institucí, z toho: 27 229 404,00

Provozní dotace zřizovatele Plzeňského kraje, z čehož:

- provozní příspěvek dle schváleného rozpočtu
- investiční příspěvek - strojní investice

- příspěvek na monitorování energií

27 229 404,00

27 207 000,00
175 000,00

20 004,00

Státní příspěvek na ZDVOP Delfínek, z čehož:

- státní příspěvek ZDVOP na základě měsíčního hlášení

2 400,00

2 400,00

Celkem 29 088 608,05
11.1.3 Hospodářský výsledek

Výsledek hospodařený za celou organizaci činí zisk ve výši 34 667,00 Kč. Organizace sleduje náklady odděleně dle středisek Dětský domov a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Delfínek (dále jen „ZDVOP“). Dětský domov Trnová neprovozuje doplňkovou činnost. Rozbor hospodářského výsledku uvádí tabulka níže.

Hospodářský výsledek v Kč

 

Náklady za organizaci, z toho: 29 053 941,05
Náklady střediska Dětský domov 22 534 812,53
Náklady střediska ZDVOP Delfínek 6 519 128,52
Výnosy za organizaci, z toho: 29 088 608,05
Výnosy střediska Dětský domov 29 054 948,05
Výnosy střediska ZDVOP Delfínek 33 660,00
Výsledek hospodaření, z toho: 34 667,00
Výsledek hospodaření střediska Dětský domov 6 520 135,52
Výsledek hospodaření střediska ZDVOP Delfínek -6 547 655,52

Pro rok 2022 byl organizaci schválen provozní příspěvek od zřizovatele ve výši 27.207.000,- Kč. V rozpočtu bylo počítáno s dotací na zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ZDVOP Delfínek s částkou 547 000,- Kč. Za rok 2022 dotace na toto zažízení činila pouze 2 400,- Kč.
Nadále pokračuje pokles výnosů trvale se snižujícím počtem dětí umístěných ve ZDVOP Delfínek.
V rozpočtu na rok 2023 již není počítáno s žádnými výnosy ze zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
V roce 2022 bylo nutné čerpat rezervní fond, v celkové výši 890 105,15 Kč.
Snahou organizace je posílení rezervního fondu, jehož čerpání je v roce 2022 vzhledem k nižším příjmům ze zařízení vyžadující okamžitou pomoc ZDVOP Delfínek nevyhnutelné.

 

11.2 Tvorba a čerpání fondů organizace

Dětský domov Trnová (dále jen „DDT) hospodaří s těmito fondy:

• Fond odměn

• Fond kulturních a sociálních potřeb

• Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

• Rezervní fond z ostatních titulů – Konto dětí

• Fond investic

Stav fondů a jejich pohyby uvádí následující tabulka

Hospodaření s fondy DDT v Kč
Název fondu Počáteční stav Tvorba Čerpání Konečný stav
Fond odměn 1 230 000,00 0,00   1 230 000,00
Fond kulturních a sociálních potřeb, z toho: 171 275,37 340 406,46 377 138,90 134 542,93
stravování     73 764,00  
kultura, tělovýchova a sport     108 400,90  
peněžní dary     6 000,00  
penzijní připojištění     172 000,00  
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 8 469 866,75 18 047,33 0,00 8 487 914,08
Rezervní fond z ostatních titulů – Konto dětí 2 653 207,86 431 540,00 890 105,15 2 194 642,71
Fond investic, z toho: 825 371,45 961 193,00 189 750,00 1 596 814,45
k financování investičních výdajů     189 750,00  
Celkem 13 349 721,43 1 751 186,79 1 456 994.05 13 643 914,17
* Rezervní fond (účet 413) je částečně nekrytý finančními prostředky. Nekryté prostředky jsou způsobeny zaúčtované výnosy bez peněžního příjmu. Jedná se o předpisy (účet 6xx) příspěvků na zaopatření dítěte v dětském domově, příspěvků na úhradu pobytu a péči o dítě ve ZDVOP a výživného stanoveného rozsudkem soudu, avšak faktické příjmy od rodičů jsou nerealizovány.

 

11.3 Účelově určené dary

11.3.1 Přijaté dary

V r. 2022 přijal DDT od fyzických nebo právnických osob dary v celkové výši 557.887,21 Kč. Z této výše činily:

• peněžní dary účelové s darovací smlouvou v částce 390.840,- Kč a ostatní účelové dary bez darovací smlouvy v celkové částce 40.700,-Kč (přijaté na speciální bankovní účet DDT – Konto dětí) 431.540,- Kč,

• věcné dary materiální v celkové částce 126.347,21 Kč.

11.3.2 Čerpané dary

DDT z přijatých darů v r. 2022 odčerpal pro potřeby dětí a v souladu s posláním organizace:

• z peněžních darů 890.105,15 Kč a

• věcné dary a služby byly spotřebovány okamžitě po obdržení v 100 % výši.

11.4 Zaměstnanci

Celkový počet zaměstnanců v organizaci je k 31.12.2022 na pracovní smlouvu 33. Přepočtený stav zaměstnanců dle úvazků v DDT je 32,75 (z důvodu sníženého úvazku na pozici údržbář na 0,75). Konkrétní struktura zaměstnanců je uvedena v tabulce níže.

Struktura zaměstnanců k 31. 12. 2022
Pracovní poměr Počet fyzických osob Úvazek
Pracovní smlouva, z toho: 33 32,75
středisko Dětský domov, z toho: 25 24,75
Technicko-hospodářští pracovníci 4 4
Zdravotní sestry 9 9
Fyzioterapeut 1 1
Kuchařky 3 3
Pradlena 2 2
Uklízečka 2 2
Údržbář 1 0,75
středisko ZDVOP, z toho: 8 8
Sociální pracovnice 1 1
Pracovnice poskytující přímou sociálně-právní ochranu dětí 6 6
Zdravotní sestry 1 1
Kuchařky 0 0
Pradlena 0 0
Uklízečka 0 0 

11.5 Stravování

11.5.1 Stravování dětí

Děti se stravují standardně z jídel připravovaných v kuchyni, dále z nadstandardu, což jsou jídla podávaná bez kuchyňské přípravy (zejména cukrovinky, dorty k narozeninám, potraviny od dárců určené k okamžité konzumaci).
Rozbor spotřeby potravin děti
Z níže uvedené tabulky vyplývá, že v r. 2022 čítal celkový počet stravovacích dní 10 340.
Celková spotřeba potravin dle kalkulačních cen stravovacích jednotek za celodenní stravování
byla 661.564,00 Kč.

 

Pozn.: Počtem jídel se rozumí počet stravovacích dní, tzn. celodenní stravování.

Tabulka níže udává skutečnou spotřebu potravin pro kuchyňskou úpravu. Celoroční průměrná

spotřeba potravin vydaných v kuchyni na 1 dítě činí 37,62 Kč.

11.5.2 Stravování zaměstnanců

Zaměstnanci organizace využívali možnosti stravování v místní kuchyni. Odebírány byly pouze hlavní jídla – obědy. Náklady na 1 oběd pro zaměstnance činí dle kalkulace organizace 38,- Kč. Zaměstnanecký peněžní podíl na 1 oběd je 20,- Kč, rozdíl ve výši 18,- Kč činí

příspěvek organizace z FKSP na stravování.

Z tabulky níže je patrné, že celkový počet vydaných obědů v r. 2022 zaměstnancům byl 3.882 ks. Celková spotřeba dle kalkulace byla 147.516,- Kč.

Tabulka níže udává skutečnou spotřebu potravin pro přípravu oběda pro dospělého. Celoroční průměrná spotřeba potravin vydaných v kuchyni na 1 dospělého činí 37,62 Kč.

11.6 Pohledávky

K 31. 12. 2022 jsou evidovány vymáhané pohledávky v celkové výši 5.597.903,48 Kč,

z čehož pohledávky:

za ošetřovné činí…………………………………………………..……......... . 4.664.674,10 Kč,

za výživné činí…………………………………………………………….........… 767.502,75 Kč,

z pobytu matky s dítětem v pokoji pro matku a dítě činí…………………..... …..6.469,00 Kč,

za vymožené pohledávky dosud nepřevedené na účet DD………..…..… .…159.257,63 Kč.

Účetní jednotka každý ¼ rok zpracuje opravné položky k pohledávkám ve výši 10 % za každé čtvrtletí pohledávky. Nevymožené pohledávky (pohledávky, u kterých uplynula doba pro vymahatelnost) spadají do nákladů organizace. 

 

11.7 Rekapitulace hospodaření ZDVOP

Hlavním výnosem ZDVOP jsou státní příspěvky evidované pod ÚZ 133 07, které v r. 2022 činily 2.400,- Kč Výše státního příspěvku závisí na počtu dětí pobývající v ZDVOP a na počtu dní jejich pobytu. Na celoměsíční pobyt bez přerušení jednoho dítěte je ze státního příspěvku nárok na 36. 000,- Kč. Státní příspěvek je proto proměnlivý a ovlivněn mnoha faktory, především počty dětí umístěných ve ZDVOP a pobyty těchto dětí mimo prostory DDT.

Dalšími významnými výnosy (které ovšem nejsou vždy peněžně kryty), jsou výnosy za ošetřovné a výživné, které v r. 2022 činily 68.958,34,- Kč. Výnosy ze stravování jsou evidovány výši 16 374,- Kč. Celkové výnosy pro ZDVOP činily 33.660,- Kč.

 

Organizace v r. 2022 pro ZDVOP sledovala tyto náklady:

Cestovné………………………………………..… … 1.491,- Kč

Služby………………………………………........ …. …600,- Kč

Mzdové náklady zaměstnanců…………….. …4.791.306,- Kč

Sociální pojištění zaměstnanců……….……... 1.164.057,- Kč

Zdravotní pojištění zaměstnanců………………..425.261,- Kč

Zákonné sociální náklady…………………....… ..95 670,72 Kč

Pojištění…………………………………….… ….…1.100,34 Kč

Odpisy dlouhodobého majetku…………….……..56.118,- Kč

Opravné položky…………………………… ….…49.643,61 Kč

CELKEM……………………………….......… 6.581.315,52 Kč

Hospodářský výsledek ZDVOP 6.581.315,52 - 33.660, - = ztráta ve výši 6.547.655,52 Kč

Organizace odděleně nesleduje spotřebu energií, úvazky THP a údržbáře a další nákupy (např. údržba PC sítě, výkony spojů, revize, některé spotřební zboží). Tyto náklady by navyšovaly celkové náklady ZDVOP a prohlubovaly ztrátu.

 

12. Kontrolní činnost

12.1 Vlastní kontrolní činnost

Kontrolní činnost v Dětském domově Trnová byla prováděna v průběhu roku 2022 dle Vnitřního kontrolního systému DD Trnová na základě vnitřní směrnice č. 11/2021, ze dne 1. 4. 2021. Systém VKS v dětském domově je přiměřený a účinný. Na základě hodnocení rizikových faktorů byly prováděny předběžné, průběžné a následné kontroly dle stanoveného plánu jmenovanými vedoucími pracovníky a pověřenými pracovníky. Výsledky z kontrolní činnosti v rámci vnitřního kontrolního systému v DD Trnová byly v průběhu roku písemně zaznamenány a zhodnoceny na všech jmenovaných úsecích dle stanoveného plánu, především se zaměřením na úroveň a kvalitu poskytované péče a služeb, respektování právních předpisů, hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. V neposlední řadě se zaměřením na spolehlivost účetnictví a finančního výkaznictví. Při kontrolách průběžných a následných se nejednalo o závažné věci a případné drobné nedostatky byly okamžitě odstraněny. Z výsledku kontroly, kterou vykonávali pověření pracovníci, nebyly zjištěny vážnější nedostatky.

Kontrolní činnost je zaměřena na kontrolu všech úseků dětského domova tak, aby byl zajištěn plynulý provoz dle rozsahu stanovené zřizovací listiny.

O provedených kontrolách byly vedeny zápisy a zjištěné nedostatky byly okamžitě řešeny. Kontrolní činnost za rok 2022 vyhodnocovali všichni určení vedoucí pracovníci na svých úsecích. Na základě toho, ředitelka vyhodnotila celkovou písemnou zprávou kontrolní činnost za rok 2022.

Výše uvedenými kontrolami bylo ověřeno, že nastavení vnitřního kontrolního systému dle Směrnice č. 11/2021 DD odpovídá požadavkům legislativy a systém je způsobilý odhalovat včas rizika, zajistit naplňování úkolů a cílů kontrolované organizace, zajistit ochranu veřejných prostředků, zajistit hospodárný a účelný výkon správy.

 

12.2 Kontroly jiných kontrolních orgánů

Dne 9. 6. 2022 proběhla kontrola Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, kdy předmětem kontroly bylo dodržování pravidel stanovených zákonem o požární ochraně a dále povinností vyplývajících ze souvisejících předpisů. Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky a na základě toho se lhůta pro podání písemné zprávy o odstranění nedostatků nestanovila.

Další kontrola proběhla dne 11. 5. 2022. Byla provedena zaměstnanci Plzeňského kraje KÚPK, odbor sociální. Předmětem kontroly byla kontrola činnosti osoby pověřené výkonem sociálně-právní ochrany dětí vykonávané podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a souvisejících právních předpisů. Zaměření bylo na využití státního příspěvku pro zřizovatele zařízení vyžadující okamžitou pomoc, dodržování Směrnic RPK o zadávání veřejných zakázek s ohledem uveřejňovat údaje o veřejných zakázkách způsobem stanoveným platnou právní úpravou, dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. V závěru kontroly nebyly shledány žádné nedostatky a žádná doporučení nebyla stanovena.

Dne 24. 10. 2022 byla provedena kontrola zaměstnanci KÚPK, odbor zdravotnický se zaměřením na vnitřní kontrolní systém dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dále na dodržování Směrnic RPK o zadávání veřejných zakázek s ohledem na povinnost uveřejňovat údaje o veřejných zakázkách způsobem stanoveným platnou právní úpravou a dotčenou Směrnicí, na dodržování povinností vyplývajících ze zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolní činnost dosud nebyla uzavřena, neobdrželi jsme Protokol o kontrole – kontrolní zjištění.

V období od 1. 6. 2022 do 29. 7. 2022 byla provedena veřejnosprávní kontrola z Krajského úřadu Plzeňského kraje, odbor ekonomický na základě ustanovení § 9 odst. 1 a 3 zákona č. 320/2021 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Kontrola hospodaření proběhla za roky 2019 – 2021, dle zák. č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Zaměření kontroly bylo na dodržování Směrnic RPK o zadávání veřejných zakázek s ohledem na povinnost uveřejňovat údaje o veřejných zakázkách způsobem stanoveným platnou právní úpravou a dotčenou Směrnicí. Dále na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv v registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Kontrolou byly zjištěny některé nedostatky. Drobné nedostatky při vyřazování dlouhodobého hmotného majetku v roce 2020, porušení ustanovení § 163 zákoníku práce o poskytování stravného, nedodržení poptávkového řízení v souladu se Směrnicí RPK č. 2/2016, nedodržení ! 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv v registru, nedodržení ustanovení vlastních vnitřních směrnic _ Směrnice pro poskytování cestovních náhrad č. 16/2022. Všechny nedostatky byly odstraněny a přijatá opatření byla dne 9. 9. 2022 zaslána kontrolnímu orgánu na KÚPK, odbor ekonomický.

Dne 3. 11. 2022 proběhla neplánovaná kontrola z Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje v Plzni. Předmětem neplánované kontroly bylo plnění povinností kontrolované osoby dle platných právních předpisů se zaměřením na kontrolu hygienických podmínek v prostorách dětského domova, posouzení postupů pro správnou výrobní praxi, správnou hygienickou praxi a postupů založených na zásadách analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP), přezkoumání dokumentů, záznamů o sledovatelnosti a jiných záznamů, které mohou být důležité pro posouzení v souladu s pravidly včetně příslušných dokumentů doprovázejících potraviny, které do zařízení vstupují a nebo je opouštějí. Kontrolou byly zjištěny některé nedostatky, které byly okamžitě odstraněny. Největším nedostatkem byl Systém kritických bodů HACCP, který v té době nebyl zaveden. Po neplánované kontrole KHS byl okamžitě zaveden HACCP v PC v souladu s požadavky nařízení č. 852/2004/ES čl. 5. V současné době je evidence HACCP rozpracovaná a nejpozději do konce ledna t.r. bude konečná verze HACCP dokončena a zaslána na KHS. Zpráva o odstranění zjištěných nedostatků byla zaslána na KHS dne 22. 11. 2022.

Výroční zprávu vypracovala a předkládá dne 10. 2.  2023

 

                                                                              

                                                                                       Mgr. Helena Tichá

                                                                                    ředitelka organizace

                                                                                   Dětský domov Trnová

                                                                                  příspěvková organizace

Copyright © 2014 Dětský domov Trnová. Všechna práva vyhrazena.