VTEM Banners
VTEM Banners

Czech Bulgarian Danish Dutch English Finnish French German Greek Hungarian Italian Norwegian Polish Russian Spanish Swedish Turkish

oblak

 

 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DĚTSKÉHO DOMOVA TRNOVÁ - 2018

 

OZNAČENÍ ZŘÍZENÉ ORGANIZACE A ZŘIZOVATELE

 
1. Identifikacezřízené a zřizovatele
Příspěvková organizace:
Název: Dětský domov Trnová,příspěvková organizace
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu vPlzni, odd.Pr, vl. 649
Sídlo: Trnová 200, PSČ 330 13
IČO: 00671045
Zřizovatel:
Název: Plzeňský kraj
Sídlo: Plzeň, Škroupova 18, PSČ 306 13
IČO: 7089036
 
2. Vymezení hlavního účelu

Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování zdravotní péče v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o podmínkách poskytování zdravotních služeb (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o poskytování zdravotních služeb a zaopatření dětem, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zejména dětem týraným, zneužívaným a ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním prostředím nebo dětem zdravotně postiženým, a to ve věku od jednoho do šesti let. Zaopatřením se rozumí stravování, ubytování, ošacení a výchovná činnost.

Příspěvková organizace je současně zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc. V souladu s ustanovením § 42 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku (§ 15). Jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění lékařské péče zdravotnickým zařízením, psychologické a jiné obdobné nutné péči. Poskytovaná péče pro děti je od jednoho do šesti let, popř. do nástupu povinné školní docházky. V nutných případech a při příjmu sourozeneckých skupin, je možné přijmout dítě mladší 1 roku.

3. Počet dětí k 31. 12. 2018

Kapacita zařízení je 35 míst, v počtu ošetřovacích dnů 12 775

Skutečný počet ošetřovacích dnů za rok 2018: 11 738 (celkové využití lůžek v roce 2018:

91,88%), z toho:

 • Dětský domov Trnová: 7628 (139,32%)
 • ZDVOP Delfínek : 4110 (56,30%)

Věk dětí: 1 – 6 let

Počet přijatých dětí: 32 (12 dětí do DD Trnová a 20 dětí do ZDVOP Delfínek), z čehož:

 • na základě soudního rozhodnutí o nařízení předběžného opatření: 12 dětí
  • do Dětského domova Trnová:  5 dětí
  • do ZDVOP Delfínek:               7 děti
 • na základě rozsudku o nařízení ústavní výchovy do Dětského domova Trnová: 7 dětí
 • na základě soudního rozhodnutí o svěření dítěte do péče ZDVOP Delfínek: 0 dětí
 • na základě OSPOD do péče ZDVOP Delfínek: 0 dětí
 • na základě písemné dohody se zákonnými zástupci dítěte: 13 dětí
  • do Dětského domova Trnová: 0 dětí
  • do ZDVOP Delfínek:              13 dětí

Počet propuštěných dětí: 37 (25 dětí ze ZDVOP Delfínek a 12 dětí z DD Trnová), z čehož:

 • do pěstounské péče: 9 dětí
  • z Dětského domova Trnová:   1 dítě
  • ze ZDVOP Delfínek:               8 dětí
 • do osvojení ze ZDVOP Delfínek:   0 dítě
 • do péče vlastní rodiny: 5 dětí
  • z Dětského domova Trnová:   3 děti
  • ze ZDVOP Delfínek:              2 dětí
 • do dětského domova: 23 dětí
  • z Dětského domova Trnová:    8 děti
  • ze ZDVOP Delfínek:              15 dětí

Služba pro ohrožené děti a jeho rodinu: pomoc matkám s dětmi, které se ocitly v krizové životní situaci a potřebují na přechodnou dobu ubytování a základní zaopatření:

Počet matek: 1

Počet dětí:     1

Počet dětí k 31. 12. 2018: 27

4. Úroveň bydlení – provozní charakteristiky

Dětský domov je monobloková přízemní budova, sestává z několika pavilonů vzájemně propojených. Obsahuje tři části (dětská oddělení) pro děti. V každé této části je herna, ložnice, jídelna, šatna a koupelna s dětskými záchodky. Všechny místnosti pro děti jsou vybaveny účelným, bezpečným a dobře omyvatelným nábytkem. Určené místnosti jsou vybaveny televizí, videem, DVD přehrávačem, rádiem a dostatkem hraček a výchovných pomůcek dle věku dětí.

Místnosti v dětském domově, sloužící k plynulému chodu dětského domova, jsou kancelář ředitele, denní místnost pro sestry, šatna sester, místnost pro lékaře a vrchní sestru, kancelář sociální pracovnice, denní místnost a šatna pomocného personálu. Součástí je hospodářský pavilon s kuchyní, kotelnou a technickým zázemím. Kuchyně je rozdělená na výdejnu a přípravnu jídel, sklad potravin, sprchu a WC. Dalším úsekem je prádelna, která je rozdělena na místnost pro praní prádla ve velkokapacitních pračkách s automatickým dávkovačem pracích prostředků a nově přistavěná místnost pro mandlování prádla včetně sušárny a sušičky prádla. V domově je sklad prádla dětí, sklad úklidových prostředků, jídelna pro personál, sprcha a WC pro zaměstnance, chodba a hala.

Na jeden z pavilonů navazuje velká venkovní zastřešená terasa, která je využívána dětmi v době nepříznivého počasí. Objekty jsou jednopodlažní, podzemní jsou pouze místnosti pro technické zázemí, zde se nachází vlastní kotelna, dílna údržbáře, úložiště dokumentů, sklad potravin, místnost pro škrabku na brambory a výlevka. Dvoupodlažní je garáž a sklad věcí pro děti a nová nástavba, která slouží k úschově dalších dočasně nepotřebných nebo sezonních věcí.

V přistavěné přízemní části dětského domova jsou rehabilitační místnost, místnost dětského klinického psychologa, návštěvní místnost pro rodiče a děti, sprcha a WC pro personál, samostatné WC pro návštěvy a sklad prádla.

V roce 2013 byla vybudována bezbariérová dvoupodlažní přístavba k výše popsané stávající přízemní části objektu. Vznikly zde nové prostory: místnost pro logopedii s nainstalovaným PC s logopedickými programy pro děti, velká návštěvní místnost pro rodiče umístěných dětí, místnost pro ubytování matky s dětmi, které se ocitly v nepříznivé (krizové) životní situaci, dále pak kancelář ekonoma a účetní vč. podatelny. Před místností logopedie je prostorná čekárna a bezbariérové WC. Všechny tyto prostory jsou plně vybaveny (od roku 2014) nábytkem a dalšími potřebnými příslušnými věcmi.

Obě podlaží jsou spojena schodištěm a bezbariérovým výtahem - plošinou, která je plně samoobslužná. Celá přístavba s nástavbou má samostatné vchodové dveře se vstupem z části zahrady určené pro pobyt rodičů a dětí při návštěvách. Samostatný vchod zabraňuje vstupu nepovolaných osob do objektu dětského domova. Další přístup do přístavby je možný vnitřními prostory ze samotného dětského domova a vedlejším vchodem ze zahrady.

K pobytu venku a trávení volného času v prostorách zařízení mají děti k dispozici zatravněnou velkou zahradu, rozdělenou na účelově zaměřené části určené ke sportu (umělá travní plocha, zpevněná cyklistická dráha, atd.), určené ke hře (např. zastíněné pískoviště) a k rozvíjení motoriky (skluzavky, průlezky, houpačky, kolotoč, vláček, letadlo, atd.). Pro výchovné účely slouží velké tabule na kreslení křídami a tunel pro pozorování brouků. Veškeré vybavení zahrady odpovídá ČSN EN, je opatřeno atesty a certifikáty a má každoroční revizní prohlídky. V letních dnech je dětmi využíván dvojúrovňový krytý bazén s velkou okolní plochou z finského dřeva. Zastřešený bazén, včetně okolní plochy, je zabezpečen od okolní zahrady dřevěnými palisádami. V případě nepříznivého počasí mohou děti využívat zastřešenou terasu a velký dřevěný altán. Pro zimní měsíce slouží svému účelu umělý svah, kde mohou děti sáňkovat a jezdit na bobech.

5. Stravování

Stravovací provoz zabezpečuje výrobu a distribuci stravy – výživy, včetně léčebné výživy (diety) v dětském domově. Tvoří jeden celek, který zajišťuje úkoly po stránce dietetické, technologické, zásobovací a hospodářsko-administrativní. Poskytuje celodenní stravování pro děti, včetně dítěte z „Pokoje pro matku a dítě“. Dále je zde zajišťováno stravování pro zaměstnance a pro cizí strávníky, pokud v zařízení vykonávají danou službu pro dětský domov.

Četnost jídel – snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře a celodenní pitný režim pro děti. Strava je uzpůsobena potřebám dětí, např. mletá, mixovaná…atp.

V tomto roce byla využívána i doplňková strava, potravinové doplňky a vitamíny pro děti. Diety jsou podávány na doporučení lékaře. Na stravování dohlíží dietní a vrchní sestra.

6. Úklid, praní, údržba

Úklid v dětském domově provádí uklízečky. Úklid a dezinfekce je zajišťována denně, podle požadavků a potřeb zařízení (dle provozního řádu schváleného KHS a harmonogramu práce). Praní veškerého prádla pro děti a pracovního oblečení pro zaměstnance zajišťuje prádelna dětského domova. Kromě vyprání, vyžehlení, mandlování prádla jsou prováděny opravy, zašívání i potřebné úpravy oděvů.

Údržba celého objektu dětského domova je zajišťována pracovníkem provozně technického úseku, který má v pracovní náplni kromě údržbářských prací i provoz plynové kotelny a zajišťuje autoprovoz jednoho služebního vozu. Náročné a odborné práce pro údržbu objektu dětského domova jsou zajišťovány odbornými firmami.

7. Zaměstnanci dětského domova

Všichni zaměstnanci si prohlubují vzdělávání dle svého pracovního zařazení. Absolvováním odborných kurzů a seminářů si rozšiřují kvalifikaci pro práci v dětském domově. Všichni zaměstnanci se pravidelně účastní školení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, absolvují školení požární prevence, seznamují se s novými metodami práce, zacházením se stroji, přístroji a pomůckami, též s používáním dezinfekčních prostředků, a zajišťují si potřebné další vědomosti související s výkonem jejich profese. Zaměstnanci jsou zařazeni do pracovního poměru dle katalogu prací, svého vzdělání a délky požadované praxe. Zdravotní sestry zaměstnané v dětském domově mají potvrzenou bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odbornou způsobilost včetně registrace v nelékařských zdravotnických oborech.

Struktura zaměstnanců dětského domova k 31.12.2018 byla následující:

Evidenční počet zaměstnanců zaměstnaných na hlavní pracovní poměr k poslednímu dni sledovaného období (fyzické osoby): 33,00

 • Technicko-hospodářští pracovníci:              4
 • Dětské sestry:                                              3
 • Všeobecné zdravotní sestry:                       4
 • Praktická sestra:                                          1
 • Fyzioterapeut:                                              1
 • Sociální pracovnice:                                     2
 • Pracovnice poskytující SPOD:                    10
 • Kuchařky:                                                     3
 • Pradleny:                                                      2
 • Uklízečky:                                                     2
 • Údržbář:                                                       1

8. Poslání a činnost organizace

Základním posláním dětského domova je péče o děti s kombinovanými vadami – zdravotní, tělesný, mentální handicap, které jsou přijaty ze sociálně rizikového prostředí. Péče o děti je koncipována tak, aby v co největší míře mohlo být nahrazeno rodinné prostředí, ze kterého tyto děti musely dočasně odejít. Charakter ústavního zařízení je orientován na komplexní multidisciplinární péči – dětem je poskytována odborná péče zdravotní, speciálně ošetřovatelská, rehabilitační, výchovná, psychologická, logopedická, speciálně pedagogická, sociální a péče odstraňující důsledky sociálního osiření, v němž je jako nedílná a neoddělitelná součást zahrnuto:

 • Výkon ústavní výchovy nařízené soudem.
 • Poskytování komplexní péče dětem vyžadující okamžitou pomoc v rámci jejich sociálně-právní ochrany.
 • Komplexní péče matkám s dětmi, které se dostaly do mimořádně tíživých podmínek, včetně zacvičování matky v péči o dítě a ve speciální ošetřovatelské technice.
 • Aktivní spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí, soudy, dalšími státními i nestátními institucemi podílejícími se na řešení situace dítěte.
 • Umožňování praktické výuky školám se zdravotnickým, sociálně-právním a pedagogickým zaměřením.
 • Výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně hospodaření s majetkem ve vlastnictví Plzeňského kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou.

Péče je poskytována na základě moderních poznatků teorie a praxe tak, aby mohly být uspokojovány v maximální míře potřeby dítěte. Péče o děti je doprovázena a nahrazována náhradní rodinnou péčí (osvojení, pěstounská péče, mezinárodní osvojení), pokud se předtím nepodařil návrat do rodiny.

K zabezpečení komplexní péče o děti a k zajištění odpovídajícího chodu zařízení dětského domova jsou zřízeny tyto základní oblasti, které se navzájem prolínají a na sebe navazují.

Dětský domov poskytuje své služby nepřetržitě po celou dobu pobytu dítěte:

A.Zdravotní péče:

 • Lékařská péče - pediatr
 • Logopedická péče - klinický logoped
 • Rehabilitační péče - specializovaný fyzioterapeut, fyzioterapeut
 • Psychologická péče – klinický dětský psycholog
 • Ošetřovatelská péče - registrované všeobecné sestry

B.Pedagogická a výchovná péče:

 • Výchovná péče - registrované všeobecné sestry, pracovníci poskytující přímou sociálně-právní ochranu
 • Jazyková výchova - pedagogický pracovník se zaměřením na jazykovou výchovu
 • Pedagogická péče, docházka do MŠ - pedagog v MŠ, speciální pedagog ve speciální třídě při MŠ
 • Péče speciálně pedagogického centra - speciální pedagog, psycholog
 • Zajištění kontaktu s externími specialisty.

C.Sociálně-právní ochrana:

 • Sociální péče – sociální pracovnice

Všechny děti jsou pojištěnci různých zdravotních pojišťoven, jsou zaregistrovány u praktického pediatrického lékaře a veškerá pediatrická péče i speciální péče (klinický dětský psycholog, klinický logoped, speciální pedagog…) je plně hrazena příslušnou zdravotní pojišťovnou.

Služba pro ohrožené dítě a jeho rodinu. Na základě transformace systému péče o ohrožené děti nabízí Dětský domov Trnová službu pro ohrožené dítě a jeho rodinu. Jedná se o možnost ubytování a zaopatření dítěte a jeho doprovodu (matky, atd.) na nezbytně nutnou dobu v Pokoji pro matku a dítě, který byl zřízen v prostorách dětského domova k tomuto účelu. Hlavním smyslem služby je pomoc dítěti a matce, kteří se ocitli v krizové životní situaci, a potřebují ubytování a základní zaopatření na přechodnou dobu.

Po dobu pobytu dítěte a matky v dětském domově je kladen důraz na prvotní stabilizaci přirozeného rodinného prostředí dítěte v součinnosti s ostatními zainteresovanými institucemi. Ve spolupráci s matkou je vytvořeno vyhodnocení sociální situace, a následně individuální plán dle potřeb dítěte a matky. Matce je poskytnuto sociálně právní poradenství, výchovné poradenství ve vztahu k dítěti, je možné využít konzultaci s dětským lékařem, logopedem a psychologem.

Ubytování a zaopatření je poskytováno na dobu nezbytně nutnou. Věk přijímaných dětí koresponduje s věkem dětí přijímaných do Dětského domova Trnová a ZDVOP Delfínek, a to je věk od 1 roku do 6 let.

Touto službou jsou rozšířeny možnosti zajištění péče o ohrožené dítě, a napomáhají matce a dítěti překlenout tíživou životní situaci při zachování jejich vzájemných rodinných vazeb.

Další službou dětského domova je poskytování zdravotních služeb v oboru klinické logopedie ve prospěch pronajímatele v dohodnutých ordinačních hodinách pro veřejnost.

Strukturu zaměstnanců doplňuje další odborný personál, provozně technický, a pomocný personál, který zajišťuje stravování dětí a provoz zařízení (kuchařka, pradlena, uklízečka, atd.).

Oblast ekonomická

 • ekonom
 • finanční referent

Oblast zdravotnická

 • vrchní sestra

Oblast provozně technické činnosti

 • vedoucí provozně technického úseku
 • kuchařky
 • uklízečky
 • pradleny
 • topič-údržbář

V dětském domově jsou zabezpečeny tyto činnosti smluvně:

 • Bezpečnost práce a požární ochrana – bezpečnostní a požární technik
 • Zpracování mzdové agendy – mzdový účetní
 • Závodně preventivní péče – praktický lékař
 • Vedení skupinové supervize, zajišťování individuální supervize - supervizor
 • Logopedická péče – pedagogický pracovník se zaměřením na jazykovou výchovu
 • Nutriční poradenství – nutriční terapeut
 • Pravidelná údržba, správa serveru a počítačové sítě – správce sítě
 • Právní poradenství v oblasti správy a vymáhání exekucí ve věci pohledávek -    právník

Revize zdravotnické techniky, plynových kotlů, plynu, elektřiny, elektrických spotřebičů, kouřovodů, požární klapky, bezbariérové plošiny a dalších činností jsou zajišťovány příslušnými odbornými firmami smluvně.

8.1 Zdravotní péče

Dětem je poskytována léčebná a preventivní péče, kterou zabezpečuje pediatr. Zajišťuje odborná vyšetření rehabilitační, ortopedická, psychiatrická, neurologická, foniatrická a další dle potřeby dítěte. Připravuje podklady zdravotního charakteru pro komplexní hodnocení vývoje dítěte a doporučuje vyšetření psychologem. Zároveň zajišťuje pro organizaci výkon funkce odborného zástupce.

Ošetřovatelskou péči zajišťují registrované všeobecné sestry. Další odborná péče je poskytována fyzioterapeutem, který poskytuje individuální rehabilitační péči. Za komplexní ošetřovatelskou péči zodpovídá vrchní sestra. Zdravotnický personál dbá na dodržování základních hygienických opatření a sleduje dodržování zásad hromadného stravování.

Dětský klinický psycholog provádí psychologická vyšetření. Psychologická péče spočívá zejména v individuální psychologické diagnostice zahrnující posouzení aktuální úrovně mentálního a psychomotorického vývoje dítěte, ve stanovení vývojových potřeb a možností dítěte, upozornění na případná rizika disharmonického vývoje, známky specifických vývojových poruch či podezření na psychické onemocnění.

Nápravu řeči a jazykovou výchovu zajišťuje klinický logoped a pravidelně ji provádí u dětí pedagogický pracovník se zaměřením na jazykovou výchovu.

8.2 Pedagogická a výchovná péče

Oblast výchovné činnosti řídí vrchní sestra ve spolupráci se speciálním pedagogem a psychologem. Základem činnosti je výchovný plán, který je rozpracován na měsíční, týdenní a individuální. Výchova musí být obsahově, organizačně a časově koordinována. O každém dítěti se vede záznam o výchově, kam se zapisují výsledky výchovné práce a charakteristika dítěte.

Vrchní sestra a všeobecné registrované sestry úzce spolupracují s místní mateřskou školou, kam docházejí děti z dětského domova. Při mateřské škole je zřízena speciální třída pro děti opožděné nebo s výchovnými problémy, kde s dětmi pracuje speciální pedagog dle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV). Děti z dětského domova navštěvují mateřskou školu společně s dětmi z normálně fungujících rodin, tím se děti sociálně integrují, což kladně působí na jejich další vývoj.

Výchovná péče o děti je individuální nebo v malých skupinkách, vychází z osobních potřeb dítěte a přizpůsobuje se rodinnému prostředí. Zásadně respektuje soužití sourozeneckých skupin.

Speciální pedagog ze Speciálně pedagogického centra v Plzni ve spolupráci s psychologem na základě speciálních vyšetření doporučuje individuální a skupinovou integraci dětí do mateřské školy a vzdělávání dětí dle programu RVP PV, vypracovává posudky a doporučení odkladů školní docházky. V indikovaných případech vytváří speciální individuální plány pro výchovu a vzdělání dětí s různým stupněm mentální retardace.

8.3 Sociální péče

Dětský domov poskytuje svoji odbornou pomoc prostřednictvím sociálního pracovníka, který poskytuje poradenství a péči nejen dítěti, ale i jeho rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu (spolupráce s rodinou) s cílem, aby se dítě mohlo co nejdříve vrátit do své rodiny. Rodiče dětí umístěných v dětském domově mají možnost každodenního kontaktu se svými dětmi.

Sociální pracovník provádí sociální práci provázející dítě v době přijetí, v adaptačním procesu, během pobytu a při odchodu dítěte. Sociální práce je individuální, respektuje osobnost a potřeby dítěte a je prováděna v zájmu dítěte. Sociální práce zahrnuje informování, podporu a spolupráci s biologickou rodinou dítěte s cílem sanace rodinného prostředí. Sociální pracovník spolupracuje s ostatními institucemi zainteresovanými v životě dítěte (OSPOD, soudy, neziskové organizace, atp.).

8.4 Oblast ekonomická

Za úsek ekonomicko - hospodářské činnosti zodpovídá ekonom po stránce finanční a účetní, včetně operativní evidence a jejího strojního zpracování. Provádí rozbory hospodaření, kontrolní činnost a spolupracuje se zřizovatelským odborem Plzeňského kraje. Ekonom ve spolupráci se mzdovým účetním zajišťuje personální práci. Všechna opatření personálního charakteru se vykonávají se souhlasem ředitele.

Finanční referent zajišťuje skladové hospodářství, včetně potravin, zásobování a jejich operativní evidenci na PC, a další administrativní a účetní úkony.

8.5 Oblast provozně technické činnosti

Tuto oblast zabezpečuje vedoucí provozně technického úseku, který zodpovídá za provoz na úsecích kuchyně (kuchařky), úklid (uklízečky), prádelna (pradleny), údržba (topič/údržbář).

9. Hygienický standard

Všechny pokoje v dětském domově a další provozní místnosti jsou vybaveny nábytkem s omyvatelným povrchem, podlahy jsou pokryté dlažbou nebo podlahovou krytinou. V hernách a v návštěvních místnostech jsou na podlaze dobře čistitelné koberce. Všechny podlahové krytiny jsou dobře čistitelné a omyvatelné. K údržbě všech ploch je kromě mycích prostředků používána dezinfekce. Dezinfekční režim dětského domova vychází z charakteru zvláštního zdravotnického zařízení a byl konzultován a schválen KHS.

V dětském domově nejsou používány žádné speciální zdravotnické pomůcky a nástroje. K ošetřování drobných úrazů, k aplikaci injekcí a k odběru biologického materiálu se používají zásadně jednorázové, sterilizované pomůcky, injekční stříkačky a jehly a obvazový materiál. Tyto jednorázové zdravotnické pomůcky a potřeby jsou skladovány dle návodu výrobce, z tohoto důvodu se na zařízení neprovádí sterilizace.

Zdroj pitné vody je zajištěn z veřejné obecní vodovodní sítě a za jeho bezpečnost ručí dle smlouvy provozovatel a výrobce pitné vody. Teplou vodu na zařízení zabezpečují plynové ohřívače vody umístěné ve sklepě.

Nespecifické tekuté odpady jsou kanalizací dětského domova odváděny do veřejné kanalizační sítě a odtud společně do čističky odpadních vod. Vytápění celého objektu je zajišťováno plynovou kotelnou. Odpady jsou tříděny a jejich likvidace je zajištěna prostřednictvím firmy likvidující odpady, včetně nebezpečného zdravotnického odpadu.

Zaměstnanci mají k dispozici šatnu a účelově vybavená sociální zařízení. Používání osobních ochranných prostředků osobní hygieny je zakotveno v náplni práce každého zaměstnance. Velké nároky jsou kladeny na používání ochranných pomůcek při odběru biologického materiálu.

Návštěvy rodičů podporuje dětský domov v rámci svého provozního řádu, pokud soud neurčil jinak. Návštěvy za dětmi jsou umožněny zákonným zástupcům dítěte každý den, s ohledem na pravidla stanovená ve vnitřním řádu zařízení. To znamená, že dětem nesmí být narušený jejich denní režim, jako je především spánek, jídlo, docházka do mateřské školy atp. Návštěva rodičů se řídí návštěvním řádem. K dispozici pro pobyt rodičů s dítětem jsou dvě návštěvní místnosti včetně sociálního zařízení. V případě pěkného počasí mohou návštěvy využívat prostory v areálu dětského domova.

Dětský domov Trnová patří do rizikových pracovišť. Zaměstnancům je zajištěna periodická nebo mimořádná preventivní prohlídka, vstupní preventivní a výstupní preventivní prohlídka – smluvně se závodním lékařem.

10. Společenská činnost – akce dětí

Snahou je vytvořit dětem nejen hezké a podnětné prostředí v dětském domově, ale především je duševně obohatit a zapojit je do normálního všedního života tak, jak to mají všechny ostatní děti, které vyrůstají v rodině. Některé děti nikdy nepoznaly svoje rodiče, nevědí, co je „vlastní domov“ - máma s tátou. Z našich finančních prostředků a za pomoci dárců, kteří nám, ať už věcně či finančně, vypomáhají, se se mohou děti zúčastnit různých dětských akcí, navštěvují divadla, ZOO, apod., a naopak v místě dětského domova jsou organizovány besídky a dny plné soutěží a her. Zdánlivě „v domově“ mají děti vše. Přes veškerou snahu jim však chybí pevné rodinné zázemí a mateřská láska, a tímto jsou „naše děti“ odlišeny od dětí, které vyrůstají v rodinném zázemí. Přáním dětského domova je, aby se mohly co nejdříve vrátit do své vlastní rodiny nebo náhradní rodiny, a aby pobyt v dětském domově trval co nejkratší dobu.

Přehled kulturních a společenských akcí dětí v roce 2018:

 • divadelní představení v Plzni: 3x
 • návštěva kina v Plzni: 3x
 • zimní rekreačně ozdravný pobyt dětí na Špičáku
 • divadelní představení v dětském domově: 4x
 • návštěva ZOO v pražské ZOO 2x
 • jarní vínek v dětském domově
 • koncert v ZŠ Schwarzova ulice v Plzni (dlouhodobá spolupráce se ZŠ, dárky dětem, sbírka pro děti…)
 • návštěva ZOO v plzeňské ZOO 2x
 • celodenní výlet dětí do Čestlic, zábava v aquaparku
 • návštěva Dinoparku
 • velikonoční akce pro děti s Markétkou Haflantovou v dětském domově
 • akce pro děti - motorkáři dětem- v dětském domově 2x
 • celodenní pobyt v zábavném centru v Mirakulu v Praze
 • Den dětí s Andreou Verešovou, den plný zábavy, soutěží, kouzlení…
 • dětský maškarní bál v Trnové (děti převlečené za pohádkové bytosti, živá hudba, tanec)
 • akce v Trnové „Pohádkový les“ (zvládání různých technik a disciplín, táborák)
 • pálení čarodějnic a opékání vuřtů s Providentem
 • návštěva dětského zábavného centra „Lvíček“ v Plzni vč. občerstvení 2x
 • výlet dětí do Domažlic
 • JAZZ&SWING NIGHT pro Dětský úsměv, již VII. setkání v Besedě s finančním výtěžkem pro děti
 • den plný zábavy dětí s firmou HOPPY GO v dětském domově
 • letní rekreačně ozdravný pobyt dětí v Sazamově
 • „Setkání dětských světů PK – Lomíček v Hradci u Stoda
 • účast dětí na pouti v Trnové, svezení se na kolotočích, houpačkách, dárky pro děti
 • 2x opékání vuřtů v dětském domově, odpolední zábava dětí, hry, soutěže, dárky
 • nedělní odpoledne s COHORTES EQUITES PRAETORIANI (svezení dětí na motorkách, přednáška, občerstvení, dárečky pro děti…)
 • dvoudenní pobyt dětí na Hracholuskách se zaměstnanci M&M reality holding
 • den dětí s Klubem SEAT ČR
 • „Zahradní garden party pro děti“ v dětském domově, účast klaunů, hry, soutěže, občerstvení vč. vystoupení dětí z DD
 • „Provident pomáhá“ - děti zapojeny do akce (práce na zahradě, hrabání listí…), zábavné odpoledne zakončené opékáním vuřtů
 • HALLOWEEN v dětském domově
 • lampionový průvod, kulturní vystoupení dětí
 • Mikuláš v dětském domově s paní radní pro oblast zdravotnictví PK
 • Mikuláš na ledě ve Třemošné s dětskými hokejisty a s trenéry „Meteor Třemošná“- bruslení dětí na ledě, mikulášská nadílka, dárky pro děti
 • účast dětí na „rozsvícení vánočního stromečku“ obecní úřad v Trnové, zpívání koled
 • návštěva Betléma ve Zruči, zpívání koled, vystoupení dětí, pohoštění, dárky pro děti
 • oslava narozenin (pro každé dítě dort a dárek) a svátků dětí v dětském domově v průběhu celého roku
 • předvánoční setkání dětí se sponzory a dárci
 • předvánoční nadílka s Martinem Lukačem, sobotní odpoledne plné hodnotných hraček a dárečků
 • vystoupení dětí ze základní umělecké školy v Plzni v dětském domově (pásmo vánočních koled)
 • Štědrý den v DD, zpívání vánočních koled za doprovodu kytary, vánoční nadílka, tradiční návštěva pana faráře z Plzně, který každým rokem přináší Betlémské světlo
 • návštěva rádia KISS Proton, předání vánočních dárků ze Stromu splněných přání v Tescu
 • oslava Silvestra v dětském domově (pohádky, soutěžení…)
 • setkání s dětmi ze základních, středních a vyšších škol, návštěva odborných učilišť a Jedličkova ústavu z Prahy, v průběhu celého roku

Pravidelně každý týden děti v dětském domově cvičí jógu pod odborným dohledem lektorky jógy.

Děti, které navštěvují běžnou mateřskou školu a třídu pro děti se speciálními potřebami při mateřské škole se dále zúčastňují dalších kulturních a společenských akcí pořádaných MŠ v Trnové.

11. Ekonomický úsek – rozbor hospodaření

11.1 Náklady a zdroje financování

11.1.1 Rozbor nákladů

Organizace v roce 2018 vykazuje celkové náklady ve výši 25.750.448,29 (v r. 2016 činily 22.729.707,86 Kč). Níže uvedená tabulka informuje o konkrétních nákladech dle objemu finančních prostředků na ně vynaložených.

Soupis nákladů r. 2018 vyjádřených v Kč
Osobní náklady 13 767 571,00
Sociální a zdravotní pojištění 4 577 955,00
Zákonné sociální náklady 531 085,92
Spotřeba materiálu 1 440 370,35
Náklady z drobného dlouhodobého majetku 1 302 187,21
Opravy a udržování 1 932 798,26
Služby 762 257,46
Odpisy dlouhodobého majetku 435 933,00
Spotřeba energie (elektřina, voda, plyn) 428 325,32
Tvorba a zúčtování opravných položek (opravné pohledávky za ošetřovné, výživné a obědy matek ubytovaných v pokoji pro matku a dítě) 417 207,50
Náklady z vyřazených pohledávek 47 558,00
Ostatní náklady z činnosti (pojištění) 91 037,88
Náklady na reprezentaci 7 121,52
Cestovné 3 427,00
Jiné daně a poplatky 3 812,87
Silniční daň 1 800,00
Celkem 25 750 448,29
11.1.2 Rozbor zdrojů financování (výnosy)

Celkové výnosy organizace v r. 2018 činily 25 751 107,03 Kč. Tabulka níže uvádí konkrétní výnosy, které byly zdrojem financování pro pokrytí nákladů organizace.

Soupis výnosů r. 2018 vyjádřených v Kč
Výnosy z prodeje služeb (zejm. obědy pro zaměstnance) 1 004 042,45
Výnosy z pronájmu (roční pronájem místnosti logopedie) 6 000,00
Čerpání fondů (investičního fondu a rezervního fondu - Konto dětí - finanční dary) 47 337,00
Ostatní výnosy z činnosti (zejm. předpisy výnosů z ošetřovného a výživného, věcné dary) 288 406,98
Úroky 1 426,28
Kurzový zisk 58,32
Výnosy místních vládních institucí, z toho: 24 403 836,00

Provozní dotace zřizovatele Plzeňského kraje, z čehož:

-        provozní příspěvek dle schváleného rozpočtu

-        investiční příspěvek na odstranění havarijních stavů:

-        příspěvek na monitorování energií

20 914 234,00

20 000 000,00

837 000,00

77 234,00

Státní příspěvek na ZDVOP Delfínek, z čehož:

-        státní příspěvek ZDVOP na základě měsíčního hlášení

-        mimořádná dotace MPSV na dofinancování ZDVOP

3 489 602,00

2 897 060,00

592 542,00

Celkem 25 751 107,03
11.1.3 Hospodářský výsledek

Výsledek hospodařený za celou organizaci činí 658,74 Kč. Organizace sleduje náklady odděleně dle středisek Dětský domov a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Delfínek (dále jen „ZDVOP“). Dětský domov Trnová neprovozuje doplňkovou činnost. Rozbor hospodářského výsledku uvádí tabulka níže.

Hospodářský výsledek v Kč

 

Náklady za organizaci, z toho: 25 750 448,29
Náklady střediska Dětský domov 16 321 953,38
Náklady střediska ZDVOP Delfínek 9 428 494,91
Výnosy za organizaci, z toho: 25 751 107,03
Výnosy střediska Dětský domov 21 753 023,03
Výnosy střediska ZDVOP Delfínek 3 998 084,00
Výsledek hospodaření, z toho: 658,74
Výsledek hospodaření střediska Dětský domov 5 431 069,65
Výsledek hospodaření střediska ZDVOP Delfínek -5 430 410,91

11.2 Tvorba a čerpání fondů organizace

Dětský domov Trnová (dále jen „DDT) hospodaří s těmito fondy:

 • Fond odměn
 • Fond kulturních a sociálních potřeb
 • Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
 • Rezervní fond z ostatních titulů – Konto dětí
 • Fond investic

Stav fondů a jejich pohyby uvádí následující tabulka.

Hospodaření s fondy DDT v Kč
Název fondu     Počáteční          stav      Tvorba     Čerpání  Konečný stav
Fond odměn  1 600 000,00        0,00       0,00  1 600 000,00
Fond kulturních a sociálních potřeb, z toho:    123 513,53  265 095,92   230 179,54    150 429,91
stravování    67 680,00
kultura, tělovýchova a sport    17 799,54
penzijní připojištění   144 700,00
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření  8 244 298,39       35,21        0,00  8 244 333,60
Rezervní fond z ostatních titulů – Konto dětí  2 277 632,10   309 027,00    47 337,00  2 539 322,10
Fond investic, z toho   619 905,65 1 272 933,00 1 115 378,60    777 460,05
k financování investičních výdajů   278 378,60
k posílení zdrojů na opravy a údržbu   837 000,00
Celkem 12 865 349,67 1 847 091,13 1 392 895,14 13 311 545,66

11.3 Účelově určené dary

11.3.1 Přijaté dary

V r. 2018 přijal DDT od fyzických nebo právnických osob dary v celkové výši 568 825,66 Kč. Z této výše činily:

 • peněžní dary (přijaté na speciální bankovní účet DDT – Konto dětí) 309 027,00 Kč,
 • věcné dary 257 636,66 Kč a
 • dary v podobě služeb (zaplacené výlety dětí) 2 162,00 Kč.

11.3.2 Čerpané dary

DDT z přijatých darů v r. 2018 odčerpal na pro potřeby dětí:

 • z peněžních darů 47 337,00 Kč a
 • věcné dary a služby byly spotřebovány okamžitě po obdržení v 100% výši.

11.4 Zaměstnanci

Celkový počet zaměstnanců v organizaci je k 31.12.2018 na pracovní smlouvu 33, na rok 2018 bylo uzavřeno 13 dohod o provedení práce a 9 dohod o pracovní činnosti. Celkový průměrný úvazek na OON činil 0,77. Přepočtený stav zaměstnanců dle úvazků v DDT je 32,25 (z důvodu sníženého úvazku údržbáře na 0,75 a sníženého úvazku na 0,5 jedné zdravotní sestry). Konkrétní struktura zaměstnanců je uvedena v tabulce níže.

Struktura zaměstnanců k 31. 12. 2018
Pracovní poměr Počet fyzických osob Úvazek
Pracovní smlouva, z toho: 33 32,25
středisko Dětský domov, z toho: 17 15,75
Technicko-hospodářští pracovníci 4 4
Zdravotní sestry 7 6,5
Fyzioterapeut 1 1
Kuchařky 2 2
Pradlena 1 1
Uklízečka 1 1
Údržbář 1 0,75
středisko ZDVOP, z toho: 15 16
Sociální pracovnice 2 2
Pracovnice poskytující přímou sociálně-právní ochranu dětí 10 10
Zdravotní sestry 1 1
Kuchařky 1 1
Pradlena 1 1
Uklízečka 1 1
OON (roční úhrn) 22 0,77

11.5 Stravování

11.5.1 Stravování dětí

Děti se stravují standardně z jídel připravovaných v kuchyni, dále z nadstandardu, což jsou jídla podávaná bez kuchyňské přípravy (zejména cukrovinky, dorty k narozeninám, potraviny od dárců určené k okamžité konzumaci).

Rozbor spotřeby potravin děti

Z níže uvedené tabulky vyplývá, že v r. 2018 čítal celkový počet stravovacích dní 11.243. Celková spotřeba potravin dle kalkulačních cen stravovacích jednotek za celodenní stravování byla 662.862,00 Kč.

Pozn.: Počtem jídel se rozumí počet stravovacích dní, tzn. celodenní stravování.

Tabulka níže udává skutečnou spotřebu potravin pro kuchyňskou úpravu. Celoroční průměrná spotřeba potravin vydaných v kuchyni na 1 dítě činí 39,39 Kč.

11.5.2 Stravování zaměstnanců

Zaměstnanci organizace využívali možnosti stravování v místní kuchyni. Odebírány byly pouze hlavní jídla - obědy. Náklady na 1 oběd pro zaměstnance činí dle kalkulace organizace 38,- Kč. Zaměstnanecký peněžní podíl na 1 oběd je 20,- Kč, rozdíl ve výši 18,- Kč činí příspěvek organizace z FKSP na stravování.

Z tabulky níže je patrné, že celkový počet vydaných obědů v r. 2018 zaměstnancům byl 3.936 ks. Celková spotřeba dle kalkulace byla 149 568,- Kč.

Tabulka níže udává skutečnou spotřebu potravin pro přípravu oběda pro dospělého. Celoroční průměrná spotřeba potravin vydaných v kuchyni na 1 dospělého činí 33,48 Kč.

11.6 Pohledávky

K 31.12.2018 jsou evidovány vymáhané pohledávky v celkové výši 4 486 962,81 Kč, z čehož pohledávky:

za ošetřovné činí…………………………………………………..…..4 292 289,84 Kč,

za výživné činí…………………………………………………….……..184 643,00 Kč,

obědy matky z pobytu v pokoji pro matku a dítě činí……………..……3 379,00 Kč.

Účetní jednotka každý ¼ rok zpracuje opravné položky k pohledávkám ve výši 10% za každé čtvrtletí pohledávky. Nevymožené pohledávky (pohledávky, u kterých uplynula doba pro vymahatelnost) spadají do nákladů organizace.

11.7 Rekapitulace hospodaření ZDVOP

Hlavním výnosem ZDVOP jsou státní příspěvky evidované pod ÚZ 133 07, které v r. 2018 činily 3.511.702,- Kč. Výše státního příspěvku závisí na počtu dětí pobývající v DDT v konkrétním dni konkrétního měsíce. Na celoměsíční pobyt bez přerušení jednoho dítěte je ze státního příspěvku nárok na 22.800,- Kč. Státní příspěvek je proto proměnlivý a ovlivněn mnoha faktory, především počty dětí umístěných ve ZDVOP a pobyty těchto dětí mimo prostory DDT.

Částka zahrnuje mimořádnou dotaci na dofinancování ZDVOP poskytnutou Ministerstvem práce a sociálních věcí, Odborem ochrany práv dětí na základě Rozhodnutí č.j. MPSV-2018/243711-231/10 ve výši 592.542,00 Kč. Částka byla použita v plné výši na pokrytí osobních nákladů zaměstnanců ZDVOP.

Dalšími významnými výnosy (které ovšem nejsou vždy peněžně kryty), jsou výnosy za ošetřovné a výživné, kterého v r. 2018 činily 380 791,- Kč. Výnosy ze stravování jsou ve výši 59 832,- Kč. Celkové výnosy pro ZDVOP byly ve výši 3 998 084,- Kč.

Organizace v r. 2018 pro ZDVOP sledovala tyto náklady:

Spotřeba materiálu…………………………....…....186.176,21 Kč

Cestovné……………………………………..….…..…2.094,00 Kč

Opravy a udržování………………………………...161.253,64 Kč

Služby………………………………………...…....…40.553,22 Kč

Mzdové náklady zaměstnanců…………….…...6.088.885,00 Kč

Zákonné pojištění zaměstnanců……….….…...2.059.520,00 Kč

Zákonné sociální náklady………………….……...235.738,42 Kč

Pojištění……………………………………………...…..480,00 Kč

Odpisy dlouhodobého majetku…………….……...56.656,00 Kč

Opravné položky…………………………………..127.437,09 Kč

Vyřazené pohledávky……………………………...44.693,00 Kč

Náklady z nákupu dl. majetku……………….…..425.008,33 Kč

CELKEM……………………………………..…9.428.494,91 Kč

Hospodářský výsledek ZDVOP = 3.998.084,- - 9.428.494,91 = - 5.430.410,91 Kč.

Organizace odděleně nesleduje spotřebu energií, úvazky THP a údržbáře, daň z příjmů, další nákupy (např. údržba PC sítě, výkony spojů, revize, některé spotřební zboží). Tyto náklady by navyšovaly celkové náklady ZDVOP a prohlubovaly hospodářský výsledek.

V roce 2018 byla ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí poskytnuta dotace (mimořádná výzva na rok 2018 - č. j. MPSV-2018/214039-231) na základě Rozhodnutí č.j. MPSV-2018/243711-231/10 o poskytnutí neinvestiční dotace. Celková částka dotace činila 592.542,00 a byla vynaložena na osobní výdaje zaměstnancům ZDVOP v souladu s pravidly výzvy.

12. Kontrolní činnost

12.1 Vlastní kontrolní činnost

Kontrolní činnost v Dětském domově Trnová byla prováděna v průběhu roku 2018 dle Vnitřního kontrolního systému DD Trnová na základě vnitřní směrnice č. 11/2016, ze dne 1.9.2016. Systém VKS v dětském domově je přiměřený a účinný. Na základě hodnocení rizikových faktorů, dle stanoveného plánu, nebyly zaznamenány žádné vážné nedostatky. Byly prováděny předběžné, průběžné a následné kontroly dle stanoveného plánu jmenovanými vedoucími pracovníky a pověřenými pracovníky. Výsledky z kontrolní činnosti v rámci vnitřního kontrolního systému v DD Trnová byly v průběhu roku písemně zaznamenány a zhodnoceny na všech jmenovaných úsecích dle stanoveného plánu, především se zaměřením na úroveň a kvalitu poskytované péče a služeb, respektování právních předpisů, hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. V neposlední řadě se zaměřením na spolehlivost účetnictví a finančního výkaznictví. Při kontrolách průběžných a následných se nejednalo o závažné věci a případné drobné nedostatky byly okamžitě odstraněny. Z výsledku kontroly, kterou vykonávali pověření pracovníci, nebyly zjištěny vážnější nedostatky.

Kontrolní činnost je zaměřena na kontrolu všech úseků dětského domova tak, aby byl zajištěn plynulý provoz dle rozsahu stanovené zřizovací listiny.

Kontroly prováděli všichni vedoucí pracovníci, pověření pracovníci a ředitelka zařízení. Kontrolní činnost byla zaměřena na kvalitu prováděné práce, dodržování platných norem, předpisů a směrnic, na kvalitu poskytovaných služeb, hospodaření se svěřeným majetkem, rentabilní využívání pracovní doby ve všech pracovních směnách, hospodaření s finančními prostředky, dodržování zákoníku práce a předpisů BOZP, dodržování protipožárních opatření, chování zaměstnanců k dětem, vyřizování připomínek a stížnosti rodičů. Byly prováděny předběžné, průběžné a následné kontroly dle stanoveného plánu, především se zaměřením na úroveň a kvalitu poskytované péče a služeb, respektování právních předpisů, hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. V neposlední řadě se zaměřením na spolehlivost účetnictví a finančního výkaznictví.

O provedených kontrolách byly vedeny zápisy a zjištěné nedostatky byly okamžitě řešeny. Kontrolní činnost vyhodnocovala ředitelka dětského domova za rok 2018 a zpracovala dne 29. 1. 2019 do systému FKVS MF ČR.

12.2 Kontroly jiných kontrolních orgánů

Dne 15. 2. 2018 byla provedena kontrola z České inspekce životního prostředí, Klatovská třída 48, Plzeň. Předmětem byla plánovaná vodohospodářská kontrola subjektu dětského domova. Kontrolou nebylo zjištěno porušení právních předpisů na úseku vodního hospodářství.

V měsíci březnu od 1. 3. 2018 do 31. 3. 2018 proběhla kontrola z Okresní správy sociálního zabezpečení Plzeň – sever, Goethova 10, Plzeň. Předmětem kontroly bylo plnění povinností v nemocenském pojištění, plnění povinností v oblasti pojistného, plnění povinností v důchodovém pojištění, vedení evidenčních listů důchodového pojištění, dokladování žádostí o důchod, zaměstnávání poživatelů důchodů…. Kontrolním zjištěním žádné nedostatky nebyly zjištěny v oblasti nemocenského pojištění, pojistného a důchodového pojištění.

Dne 30. 5. 2018 a 31. 5. 2018 byla provedena kontrola z Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj, Schwarzova 27, Plzeň. Předmětem kontroly bylo dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Ve dnech 5. 12. 2018 do 10. 12. 2018 byla provedena kontrola z KÚPK, odboru sociálních věcí, Škroupova 18, Plzeň. Předmětem byla kontrola činnosti osoby pověřené výkonem sociálně-právní ochrany dětí vykonávané podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Dodržování směrnic RPK o zadávání veřejných zakázek s ohledem na povinnost uveřejňovat údaje o veřejných zakázkách způsobem stanoveným Směrnicemi a platnou právní úpravou. Dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Kontrolované období od 1. 1. 2015 do data zahájení kontroly. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky a nápravná opatření nebyla stanovena.

Výroční zprávu vypracovala a předkládá dne 15. 2. 2019

 

                                                                              

                                                                                       Mgr. Helena Tichá

                                                                                    ředitelka organizace

                                                                                   Dětský domov Trnová

                                                                                  příspěvková organizace

 

Copyright © 2014 Dětský domov Trnová. Všechna práva vyhrazena.