VTEM Banners
VTEM Banners
Czech Bulgarian Danish Dutch English Finnish French German Greek Hungarian Italian Norwegian Polish Russian Spanish Swedish Turkish

Poučení o zpracování osobních údajů
ze dne 25.5.2018


Správce osobních údajů:

Dětský domov Trnová, příspěvková organizace Sídlo: Trnová 200, 330 13 Trnová u Plzně
IČ: 00671045 Zastoupená: pí ředitelkou Mgr. Helenou T i c h o u
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
telefonní spojení: 377 955 592, 377 858 220
ID datové schránky: 5a4kgrv („Správce“)


Dětský domov na základě povinnosti uložené mu obecným nařízením jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle čl. 39 obecného nařízení a je kontaktní osobou pro řešení dotazů, požadavků nebo žádostí ohledně zpracování osobních údajů.


Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Petra Pavelková Společnost: AZ-COMP Liberec s.r.o.
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
telefonní spojení:
+420 777 072 276


   Dětský domov Trnová, příspěvková organizace (dále jen „dětský domov“) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).
   Dětský domov je správcem osobních údajů dětí umístěných v dětském domově, jejich rodičů nebo zákonných zástupců, zaměstnanců dětského domova, externích spolupracovníků a návštěvníků dětského domova případně i jiných fyzických osob, je-li to nezbytně nutné pro činnost dětského domova a je-li to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Dětský domov jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účely:

  • evidence dětí umístěných v dětském domově,
  • zajištění veškeré péče dětem umístěných v dětském domově,
  • komunikace s rodiči či zákonnými zástupci dětí umístěných v dětském domově,
  • zaměstnávání osob v dětském domově,
  • zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání,
  • zajištění identifikace a kontaktu smluvních partnerů dětského domova,
  • zajištění zdraví a bezpečnosti dětí umístěných v dětském domově,
  • ochrana práv dětského domova (např. ochranu majetku dětského domova, správa pohledávek dětského domova)
  • zpracování osobních údajů na základě souhlasu (např. pořizování archivních fotografií).

   Nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě plnění právních povinností, které se na činnost dětského domova vztahují a dále na základě plnění smluv.
   V ojedinělých případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektu údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev jeho vůle a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

   Osobní údaje jsou zpracovávány v sídle dětského domova oprávněnými zaměstnanci; nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či dalším institucím, není dětskému domovu uložena zvláštním právním předpisem anebo k předání údajů nebyl udělen souhlas.
   Zpracování osobních údajů v prostředí dětského domova je prováděno prostřednictvím výpočetní techniky i v listinné (manuální) podobě; nedochází však k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv subjektu údajů. Dětský domov přijal technická opatření k zajištěné bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů.
   Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány pouze po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy.
   Osobní údaje mohou být zpřístupněny jen oprávněným příjemců osobních údajů, kterými jsou v podmínkách dětského domova zejména orgány veřejné správy, orgány finanční správy, oprávněný zpracovatel na základě smlouvy, další příjemci na základě smlouvy a plnění pro dětský domov.
   V souvislosti se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
   Svá práva a požadavky plynoucí ze zpracování osobních údajů uplatňujte u výše uvedeného pověřence pro ochranu osobních údajů.
   Případné požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že subjekt údajů nebude souhlasit s vypořádáním svých požadavků a žádostí, má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

                                                                                                             Mgr. Helena T i c h á
                                                                                                                 ředitelka DDT

 

Celý dokument ke stažení v pdf formátu zde.

Copyright © 2014 Dětský domov Trnová. Všechna práva vyhrazena.