VTEM Banners
VTEM Banners

Czech Bulgarian Danish Dutch English Finnish French German Greek Hungarian Italian Norwegian Polish Russian Spanish Swedish Turkish

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC DELFÍNEK
při Dětském domově Trnová

Ve zkratce uváděno též jako ZDVOP Delfínek (dále jen „Delfínek) je při Dětském 001
domově Trnová zřízeno od 1.10.2005.
Jeho úloha spočívá v zajištění rychlé, okamžité, krizové pomoci ohroženému dítěti a v následném přímém zaopatření tohoto dítěte do doby, než pro něj bude nalezeno řešení dlouhodobějšího charakteru. Maximální doba pobytu dítěte v Delfínku je stanovena zákonem. Zařízení poskytuje ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoli péče nebo je-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně 003ohrožen. Také dítěti, které se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku nebo ocitlo-li se dítě v situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva.

Děti je možné přijmout v kteroukoli denní i noční dobu a to z několika právních titulů, které jsou doslovně uvedeny 004v zákoně č. 359/99 Sb. O sociálně - právní ochraně dětí v platném znění. Jde o přijetí dítěte na základě:

• Písemné dohody se zákonným zástupcem.

• Na základě písemné žádosti Orgánu sociálně právní ochrany dítěte.

• Na základě soudního rozhodnutí.

• Nebo může být pobyt v Delfínku dítěti uložen jakožto výchovné opatření.

Kapacita ZDVOP je 20 dětí a věk přijímaných dětí koresponduje s věkem dětí přijímaných do Dětského domova Trnová, tj. od jednoho roku do 002šesti let. Prostory dětského domova a Delfínku jsou od sebe odděleny, stejně jako jednotlivé činnosti. Služby v Delfínku jsou taktéž poskytovány nepřetržitě. V současné době je systém péče v zařízení standardizován. Při přijetí dítěte dbáme na zachování jeho lidské důstojnosti, respektujeme přání každého dítěte, reagujeme na jeho individuální a psychické potřeby. Zabezpečujeme po celou dobu pobytu dítěte v našem zařízení výchovnou a sociálně – právní péči, 005doplněnou o péči zdravotní, ošetřovatelskou, rehabilitační, psychologickou, logopedickou. Snažíme se o to, aby dítě zůstalo ve spojení s biologickou rodinou. Podporujeme návštěvy rodičů či osob blízkých za dětmi v zařízení. Kontakt s rodinou je umožněn denně, včetně sobot a nedělí. Návštěvy mají k dispozici prostornou návštěvní místnost, kde je zajištěno i soukromí během návštěvy. K návštěvě je možné využít i venkovní prostor v areálu zařízení vyčleněný právě pro návštěvy. S orgánem sociálně právní ochrany dítěte pak intenzivně spolupracujeme na zlepšení rodinného prostředí tak, aby se mohlo dítě vrátit zpět ke svým rodičům.

 

Kontakty

ZDVOP Delfínek

při Dětském domově Trnová

330 13 Trnová 200

 

Mgr. Helena Tichá, ředitelka:

tel.: 377 955 592, GSM: 603 181 789, fax: 377 857 220

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Mgr. Lucie Špottová, sociální pracovnice:

tel.: 377 955 592, GSM: 775 418 808, fax: 377 857 220

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Eliška Fialová, DiS., sociální pracovnice:

tel.: 377 955 592, GSM: 778 757 703, fax: 377 857 220

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Dokumenty ZDVOP Delfínek

 

Organizační struktura (pdf)

Vnitřní řád (pdf)

Návštěvní řád (pdf)

Informační brožura pro rodiče (pdf)

Informační brožura pro OSPOD (pdf)

Informační brožura - práva dětí (pdf)

Desatero dětských práv (pdf)

Dohoda o umístění dítěte pro zákonné zástupce (pdf)

Žádost o umístění dítěte pro OSPOD (pdf)

Výroční zpráva o činnosti 2020 (pdf)

Standardy kvality:

- Standard č. 1 (pdf): popisuje poslání zařízení, upřesňuje cílovou skupinu, uvádí metody práce s dětmi a nezletilými matkami.

- Standard č. 2: zabývá se ochranou práv dětí.

- Standard č. 3: popisuje v jakém prostředí je o děti pečováno.

- Standard č. 4: popisuje způsob předávání informací – zájemci o službu, žadateli o službu, klientovi – rodiči, o jehož dítě je v zařízení pečováno; umístěnému dítěti. Dále upravuje práva a povinnosti ředitele  zařízení.

- Standard č. 5: upravuje jakým způsobem je dítě podporováno v kontaktu se svou rodinou a dalšími osobami blízkými a běžným sociálním prostředím mimo zařízení.

- Standard č. 9: popisuje způsoby přijetí dítěte do zařízení a blíže specifikuje práva a povinnosti vyplývající z uzavření dohody (z umístění dítěte do zařízení na žádost rodiče); upravuje a specifikuje typy návštěv dětí v zařízení.

- Standard č. 10: seznamuje   s individuálním plánováním potřeb dítěte umístěného v zařízení, specifikuje způsoby spolupráce s rodinou a orgánem sociálně-právní ochrany dětí; popisuje možnou změnu sociálního pracovníka či pracovníka v přímé péči.

- Standard č. 11: popisuje předávání informací dítěti a jeho zákonným zástupcům, orgánu sociálně-právní ochrany dětí a dalším oprávněným orgánům veřejné moci v průběhu celého pobytu dítěte v zařízení.

- Standard č. 12: vymezuje podmínky, kdy je možné ukončit pobyt dítěte v zařízení.

- Standard č. 13: popisuje způsob vedení sociální dokumentace o dítěti, upravuje podmínky nahlížení do dokumentace.

- Standard č. 14 (pdf): seznamuje s postupem a následným vyřizováním podaných stížností.

 

Pro správné zobrazení je nutné používat Adobe Acrobat Reader. Pro stažení zdarma klikněte zde.

 

Copyright © 2014 Dětský domov Trnová. Všechna práva vyhrazena.