VTEM Banners
VTEM Banners

Czech Bulgarian Danish Dutch English Finnish French German Greek Hungarian Italian Norwegian Polish Russian Spanish Swedish Turkish

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC DELFÍNEK
při Dětském domově Trnová

Dětskému domovu Trnová bylo vydáno pověření k výkonu sociálně právní ochrany v podobě provozování ZDVOP Delfínek Krajským úřadem Plzeňského kraje dle §48 zákona 359/99 Sb. Svoji historii píše již od roku 2005.

Poskytuje pomoc a ochranu:

 • dítěti, které se ocitlo bez jakékoli péče.
 • dítěti, jehož život nebo příznivý vývoj je vážně ohrožen.
 • dítěti, které se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku,
 • dítěti tělesně nebo duševně týranému nebo zneužívanému.
 • dítěti, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva.

Ochrana a pomoc je poskytována po přechodnou dobu nepřesahující zpravidla dobu 6 měsíců.

Cílovou skupinou našeho zařízení jsou děti od 1 roku do 6 let, lze přijmout dítě mladší jednoho roku i starší s odkladem povinné školní docházky, vždy po předchozí individuální domluvě.

Kapacita zařízení je od 1.3.2022 stanovena na 8 dětí.

Děti jsou přijímány na základě:

1. SMLOUVY o poskytování ochrany a pomoci

 1. Smlouvu může uzavřít dítě, samostatně nebo v zastoupení, s osobou provozující ZDVOP.
 2. Smlouvu může uzavřít také OSPOD.

2. SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ

Dle zákonné úpravy jsou ve ZDVOP přípustné pouze tyto právní tituly:

 • Výchovné opatření dle §13a z.359/99 Sb.
 • Předběžné opatření podle § 924 občanského zákoníku (OZ)
 • Ústavní výchova dle § 971, ods. 2 OZ

Přijatému dítěti poskytujeme ochranu a pomoc následovně:

a. Ubytování.

Každému dítěti zajistíme ubytování. Sourozenecká skupina je ubytována společně.

Oddělení je prostorově členěno na společenskou místnost (hernu), ložnici, jídelnu a koupelnu s WC. Prostory jsou zařízeny kvalitním vybavením. Vše je uzpůsobeno pro děti předškolního věku.

Zároveň zajišťujeme úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení.

b. Celodenní strava.

Děti mají nárok na stravu pětkrát denně (3 hlavní jídla a 2x svačinka) z naší centrální kuchyně, jídelníček dětí je vyvážený tak, aby odpovídal potřebám dětí předškolního věku. Děti mají dostatek ovoce i zeleniny, pitný režim je zajištěn celodenně. Jídelníček dětí kontroluje dietní sestra.

c. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

Děti v naší cílové skupině (1 rok – cca 7 let) potřebují stále dohled pečující osoby. Ten zajišťuje odborně vyškolený personál pro práci s dětmi.

Děti mají mnohdy různé potřeby s ohledem na věk či zdravotní stav.  Naše pomoc je tak zaměřena i na:

 • pomoc při oblékání a svlékání včetně pomoci při použití speciálních pomůcek,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změně polohy,
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

d. Pomoc při osobní hygieně nebo zajištění podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 • pomoc při použití WC,

e. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

 • Společenské a kulturní vyžití.

 Děti mají k dispozici mnoho interaktivních prvků ve vnitřních prostorech, ale i venkovních. Děti mohou také využít prostornou zahradu v areálu zařízení, pro horké letní dny je k dispozici bazén, při nepříznivém počasí mohou děti pobývat venku pod krytou pergolou. Děti se také účastní různých společenských akcí, které se konají přímo v zařízení nebo mimo (např. návštěva ZOO, aquaparku, realizujeme ozdravné pobyty)

 • Kontakt s rodinou, osobami blízkými.

Zařízení podporuje co největší kontakt s rodinou (zákonní zástupci, rodinní příslušníci…) a s osobami, které jsou dětem blízké (př. partneři rodičů, rodinní známí, s kterými mají děti vazby apod.)

Kontakt může mít podobu osobní návštěvy v zařízení, nebo telefonický kontakt, písemný apod.

Navštívit dítě je možné každý den, včetně sobot, nedělí a svátků. Návštěvní doba je ohraničena pouze režimem dne dětí.

 • Od 8:30 hod. do 11:30 hod.-  je možné realizovat dopolední návštěvu
 • Od 14:00 hod. do 17:30 hod. – je možné realizovat odpolední návštěvu

Pokud dojde ke zlepšení rodinné situace a prostředí je vhodné pro krátkodobý pobyt dítěte v rodině, je možné na základě podané žádosti v našem zařízení a s předchozím souhlasem příslušného orgánu sociálně právní ochrany dítěte, povolit pobyt dítěte mimo zařízení.

 • pomoc a podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování,

Dětem se snažíme vytvořit během jejich pobytu přívětivé prostředí k jejich vývoji.

Snažíme se začleňovat i do místních aktivit pořádaných školou či školkou nebo obcí.

e. Zajištění výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností.

Pedagogická a výchovná péče je u mladších i starších dětí realizována přímo v zařízení, u starších dětí od tří let je zároveň možná docházka do mateřské školky, dle aktuálně volného počtu míst.

Mateřská škola není součástí ZDVOP, tudíž mají děti možnost integrace do jiného sociálního prostředí.

Mateřská školka nabízí docházku do běžné třídy a do třídy speciální, která je vedena speciálním pedagogem a je zde menší počet dětí. Děti jsou do školky, příp. do typu třídy, zapisovány na základě doporučení psychologa.

Věnujeme se výchovným činnostem, upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

U předškoláků klademe důraz na předškolní výchovu.

Snažíme se nabídnout i rozmanité aktivity v rámci volného času dětí.

f. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Společně s ostatními zainteresovanými institucemi se snažíme najít nejvhodnější variantu řešení nelehké životní situace dítě.

Pro uplatňování práv, zájmů a potřeb dítěte je k dispozici v zařízení sociální pracovnice, která pracuje s dítětem, s rodinou, s biologickým prostředím i ostatními institucemi, které se podílí na řešení situace dítěte.

Sociální pracovnice, sleduje adaptaci dítěte v zařízení, komunikuje s rodinou a s orgánem sociálně právní ochrany dítěte, popř. s dalšími institucemi (neziskové organizace, soudy, Policie ČR…)

g. Zajištění sociálně-terapeutických činností.

Zajištění sociálně-terapeutické činnosti, jejíž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, bude zajištěno dle potřeby dítěte

h. Zajištění zdravotních služeb, psychologické a jiné obdobné péče.

Zdravotní péče je v kompetenci dětského pediatra, který sleduje zdravotní stav dítěte a vede jeho zdravotní dokumentaci, popř. indikuje potřebnou léčbu. Součástí zdravotní péče je i rehabilitační cvičení, které vede odborný fyzioterapeut a probíhá v prostorách našeho zařízení k tomu určených. Pro pravidelné sledování vývoje dítěte je k dispozici i dětský klinický psychologPokud je u dítěte diagnostikována vada řeči, je předáno do péče logopedaZařízení spolupracuje také se Speciálně pedagogickým centrem.

Všechna naše činnost a péče je směřována ku prospěchu a v nejlepším zájmu svěřeného dítěte.

ZDVOP Delfínek

při Dětském domově Trnová

330 13 Trnová 200

 

Mgr. Helena Tichá, ředitelka:

tel.: 377 955 592, GSM: 603 181 789, fax: 377 857 220

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Mgr. Lucie Špottová, vedoucí sociálního oddělení:

tel.: 377 955 592, GSM: 775 418 808, fax: 377 857 220

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Dokumenty ZDVOP Delfínek

 

Organizační struktura (pdf)

Vnitřní řád (pdf)

Návštěvní řád (pdf)

Informační brožura pro rodiče (pdf)

Informační brožura pro OSPOD (pdf)

Informační brožura - práva dětí (pdf)

Desatero dětských práv (pdf)

Smlouva o poskytování ochrany a pomoci - zákonný zástupce (pdf)

Smlouva o poskytování ochrany a pomoci - OSPOD (pdf)

Výroční zpráva o činnosti 2023 (pdf)

Standardy kvality:

- Standard č. 1 (pdf): popisuje poslání zařízení, upřesňuje cílovou skupinu, uvádí metody práce s dětmi a nezletilými matkami.

- Standard č. 2: zabývá se ochranou práv dětí.

- Standard č. 3: popisuje v jakém prostředí je o děti pečováno.

- Standard č. 4: popisuje způsob předávání informací – zájemci o službu, žadateli o službu, klientovi – rodiči, o jehož dítě je v zařízení pečováno; umístěnému dítěti. Dále upravuje práva a povinnosti ředitele  zařízení.

- Standard č. 5: upravuje jakým způsobem je dítě podporováno v kontaktu se svou rodinou a dalšími osobami blízkými a běžným sociálním prostředím mimo zařízení.

- Standard č. 9: popisuje způsoby přijetí dítěte do zařízení a blíže specifikuje práva a povinnosti vyplývající z uzavření dohody (z umístění dítěte do zařízení na žádost rodiče); upravuje a specifikuje typy návštěv dětí v zařízení.

- Standard č. 10: seznamuje   s individuálním plánováním potřeb dítěte umístěného v zařízení, specifikuje způsoby spolupráce s rodinou a orgánem sociálně-právní ochrany dětí; popisuje možnou změnu sociálního pracovníka či pracovníka v přímé péči.

- Standard č. 11: popisuje předávání informací dítěti a jeho zákonným zástupcům, orgánu sociálně-právní ochrany dětí a dalším oprávněným orgánům veřejné moci v průběhu celého pobytu dítěte v zařízení.

- Standard č. 12: vymezuje podmínky, kdy je možné ukončit pobyt dítěte v zařízení.

- Standard č. 13: popisuje způsob vedení sociální dokumentace o dítěti, upravuje podmínky nahlížení do dokumentace.

- Standard č. 14 (pdf): seznamuje s postupem a následným vyřizováním podaných stížností.

 

Pro správné zobrazení je nutné používat Adobe Acrobat Reader. Pro stažení zdarma klikněte zde.

 

Copyright © 2014 Dětský domov Trnová. Všechna práva vyhrazena.